پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های اقتصادی پاییز 1384 شماره 17

مقالات

۱.

برآورد کشش قیمتی تقاضای بنزین با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری و مفهوم روند ضمنی

۶.

مشکل اطلاعات نامتقارن در کالاهای اعتباری و نقش آموزه های دینی در آن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸