پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های اقتصادی زمستان 1384 شماره 16

مقالات

۲.

رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه کلان شهری تهران

۳.

بررسی تقاضا برای انواع سوخت و جایگزینی بین آنها در نیروگاه های حرارتی تولید برق کشور (تابعه وزارت نیرو)

۶.

سیاستهای بلند مدت صادرات انرژی بر اساس الگوی بهینه سازی جریان انرژی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶