پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های اقتصادی زمستان 1383 شماره 14

مقالات

۵.

اندازه گیری حداکثر تولید پایدار (MSY) ذخایر میگوی خلیج فارس (مطالعه موردی آبهای استان بوشهر)

۷.

رویکردی نو به راهبرد امنیت غذایی (از منظر عرضه باثبات مواد غذایی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸