پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های اقتصادی بهار و تابستان 1382 شماره 7 و 8

مقالات

۱.

تخمین سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارها (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)

۴.

بررسی تأثیر سیاستهای ارزی و تجاری بر ساختار بازار جهانی پسته ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸