پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های اقتصادی زمستان 1380 شماره 3

مقالات

۱.

روش طرح استوار: یک راهکار اقتصادی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی نساجی در ایران

۳.

بررسی مزیت نسبی اشتغال زایی، صادراتی و ارزش افزوده ای صنعت نساجی در استان مازندران

۴.

بررسی علت افت و خیز بهره وری در صنعت نساجی کشور: «مورد کارخانجات بارش»

۶.

بررسی کمی جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد ملی و محاسبه توان اشتغال زایی بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی

۷.

نقش ساختار صنعت نساجی و استراتژیهای تجاری بر قاچاق پارچه و بررسی سازمان قاچاق پارچه در استان سیستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸