پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های اقتصادی تابستان و پاییز 1380 شماره 2

مقالات

۲.

ارزیابی عملکرد سیاستهای پولی و مالی دولت با توجه به نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد (تحلیل اقتصاد سنجی)

۳.

تخمین و تحلیل تابع تولید نان «نتایج تحقیقات میدانی در شهرهای ارومیه و تهران»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸