تحقیقات اقتصادی

تحقیقات اقتصادی

تحقیقات اقتصادی پاییز و زمستان 1379 شماره 57

مقالات

۲.

تأثیر آزادسازی تجارت خارجی بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ایران (روش کنترل بهینه)

۶.

بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکاری در ایران

۸.

تحلیل مقایسه ای آثار توزیعی مالیات بر درآمد در اسلام و نظام مالیات بر درآمد در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۳