کوثر

کوثر

کوثر 1383 شماره 14

مقالات

۵.

جنگ احزاب با حکومت نبوی (صلی الله علیه و آله)

۹.

آموزش فنون قرائت وتجوید قرآن کریم

کلید واژه ها: مد و تعریف مد حروف مدی انواع مد مد متصل سبب های مد مد منفصل مد عارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۴۴
عزیزان قرآنی تابحال سیزده برنامه آموزشی در ارتباط با فراگیری فنون قرائت و تجوید قرآن کریم تقدیم شما گردیده است. در آستانه قرآن چهاردهمین مبحث به محضر شما خوانندگان گرانقدر ارائه می گردد.
۱۳.

ابراهیم از بابل تامکه

۱۴.

با برنامه قرآنی زندگی موفقی داشته باشید