توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1388 شماره 5

مقالات

۱.

بهینه سازی الگوی رفتاری کارکنان پلیس با تدوین معیارهای اخلاقی : گامی مؤثر در حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف

۳.

بررسی منابع استرس، ارزیابی و مقابله با آن در بین نیرو های پلیس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲