توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1388 شماره 2

مقالات

۱.

چگونگی شفاف سازی طرح ها و خدمات پلیس برای جامعه

۴.

نقش برنامه ریزی منابع انسانی در اجرای راهبرد سازمان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲