توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1387 شماره 6

مقالات

۲.

رویکرد جامعه محوری پلیس؛ تضمین امنیت اجتماعی پایدار

۳.

بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمان ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲