توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1387شماره 1

مقالات

۲.

ترغیب خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان سازمان

۴.

رفتار شهروندی سازمانی (مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل موثر بر آن)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲