توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1389 شماره 5

مقالات

۲.

سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) و کاربرد آن در مدیریت امنیتی – انتظامی بحران

۴.

چالش ها و راه کارهای مدیریت انتظامی بحران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲