توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1386 شماره 1

مقالات

۱.

مهندسی ارزش : رویکردی کارآ در پروژه های نیروی انتظامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲