رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 1387 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی رابطه ی میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 86 –87

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی فناوری های ارتباطات و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
۲.

بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز

کلید واژه ها: هوش هیجانی رضایت شغلی و تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۷۴
۳.

بررسی رابطه ی میان راهبردهای رویارویی با استرس شغلی و خشنودی شغلی مشاوران نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز

۴.

بررسی رابطه ی میان میزان آمادگی دبیران جهت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر با فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران متوسطه شهر مرودشت

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدیریت کیفیت فراگیر اثربخشی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۵۸۲
۵.

تعیین رابطه ی میان خود کنترلی و استرات ژیهای حل تعارض در بین کارکنان اداری دانشگاه آزاد خوراسگان(اصفهان)

۷.

بررسی رابطه ی میان انگیزه ی شغلی مدیران ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه ی شهرستان مرودشت

کلید واژه ها: تعهد سازمانی انگیزه ی شغلی ، رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۳۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷