مدیریت

مدیریت

مدیریت 1387 شماره 141 و 142

مقالات

۵.

بررسی موانع بانکداری الکترونیکی در بخش کارآفرینی ایران

۸.

کارآفرین اجتماعی ، رنسانس ، تعاریف و مدل ها