مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1387 شماره 4

مقالات

۲.

طراحی و تدوین مدل ارتقاء جامع بهره وری برای صنایع مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی

۳.

بررسی اثرات ایجاد و گسترش مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری بر موفقیت واحدهای صنعتی

کلید واژه ها: کارآفرینی توسعه مراکز رشد پارک های علم و فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۴۰۹
۴.

ویژگی های اروپایی نظام مدیریت منابع انسانی و عوامل اثرگذار بر آن : یک مطالعه مقایسه ای

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴