فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰٬۰۰۰ مورد.
۱.

The Relationship between Perceived Social Support and Psychological Resilience with the Quality of Life of People with Physical Disabilities

کلید واژه ها: Physical-motor disability Perceived Social Support psychological resiliency quality of life

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۳
Objective  The aim of this study was to investigate the relationship between perceived social support and psychological resilience with quality of life in people with physical disabilities. Methods   The research method was descriptive-correlational and the statistical population included all people with any physical disabilities between the ages of 15 to 65 years in the cities of Golestan province, 100 of whom were selected using available and non-random sampling method. And after obtaining consent, completed the relevant questionnaires. Also, in order to collect data, Phillips Social Support Questionnaire, Klohnen Self- Efficacy Scale and WHO Quality of Life Questionnaire were used, and to analyze the data, version 24 of SPSS software, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used. Results  Findings showed that there is a positive relationship between perceived social support and quality of life in people with physical disabilities. The higher the social support, the higher the quality of life, as well as between psychological resilience and quality. Conclusion  There is a significant relationship between people's lives and physical disabilities in that people who showed higher psychological resilience had a higher quality of life.
۲.

Investigating the Role of Emotional Self-Awareness, Cognitive Emotion Regulation and Social Adequacy in Predicting Marital Satisfaction

کلید واژه ها: Emotional Self-Awareness Cognitive Emotion Regulation Social adequacy Marital satisfaction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۸۱
Objective The aim of this study was to investigate the role of emotional self-awareness, cognitive emotion regulation, and social adequacy in predicting marital satisfaction. Methods  The method of this research was descriptive-correlational. The statistical population of this study included teachers of Kalibar city, whose number was 1000 and from this number, according to Cochran's formula, 275 statistical samples were selected by stratified random sampling method. Data collection tools was Marital Satisfaction Questionnaire, Emotional Self-Awareness Questionnaire, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Social Satisfaction Questionnaire. The method used in this study was to test the main hypothesis of multiple regression.   Results The results showed that a total of two independent variables of emotional self-awareness and social adequacy remained in the formation of regression and the net determination coefficient was R = 0.36 and this coefficient indicated that about 0.36 of the variance of marital satisfaction by independent variables in The figure is explained. In general, the results showed that there is a significant relationship between emotional self-awareness and cognitive emotion regulation and social adequacy with marital satisfaction (Sig = 0.000). Conclusion  The results of the present study can be used in premarital education as well as in interventions related to family and couples.
۳.

The Mediating Role of Existential Anxiety and Conspiracy Beliefs in the Relationship Between Fear of COVID-19 and the Intention to Get Vaccinated in the Iranian Population

کلید واژه ها: Fear of Covid-19 Existential anxiety Conspiracy Beliefs Intention to get vaccinated

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
Objective  The Covid-19 epidemic has caused a great deal of concern for the people, and even worse, the issue of vaccination and its dangers is still relevant today.This study aimed to mediate the role of existential anxiety and conspiracy beliefs in the relationship between fear of COVID-19 and the intention to get vaccinated. Methods   The type of research is  a descriptive correlation. The statistical population of the study included Iranian adults in the age range of 20 to 65 years, from which 533 people were randomly selected and responded to the online survey. The data were analyzed by the Pearson correlation coefficient method and structural equation model. Five questionnaires including fear of COVID-19, existential anxiety, Conspiracy beliefs and Intention to get vaccinated, were distributed among the research samples. Results  The results showed that there was a positive and significant correlation between fear of Covid-19 with existential anxiety and intention to get vaccinated (P <0.01), also, there is a positive and significant correlation between existential anxiety and conspiracy beliefs (P <0.01) and a negative and significant correlation between existential anxiety and conspiracy beliefs to get vaccinated (P <0.01). Conclusion    The model analysis also showed that when there are anxiety and conspiracy theories between fear of Covid-19 and the intention to get vaccinated, people reduce their desire to get vaccinated.
۴.

The Role of Cognitive Flexibility and Religious Coping Strategies in Predicting Divorce of Women with Betrayal Experiences

کلید واژه ها: Divorce cognitive flexibility Religious Confrontation Marital Infidelity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۶۰
Objective Marital infidelity is a very painful phenomenon that can lead to divorce. This study was conducted with the aim of the role of cognitive flexibility and religious coping strategies in predicting the desire for divorce of women with experience of infidelity. Methods  The research method was descriptive-correlation. The statistical population included all women with experience of infidelity and referring to Rah-e-Naw counseling center in Birjand in 2020 that 89 people were selected by convenience sampling. The instruments used were Divorce Attitude Questionnaire (DTS), Cognitive Flexibility Questionnaire (CFI) and Religious Coping Questionnaire (RCOPE). Pearson correlation test, multiple regression and SPSS-22 software were used to analyze the data. Results   The results of the correlation test showed that there is a negative and significant relationship between the desire for divorce with cognitive flexibility and positive religious confrontation and a positive and significant relationship between the desire for divorce and negative religious confrontation. Conclusion   Also, the results of regression analysis showed that cognitive flexibility and religious coping strategies together explain 34.8% of the variance of the desire to divorce. According to the findings, education and intervention in improving cognitive flexibility and religious coping strategies can be suggested as an effective method to reduce the desire for divorce.
۵.

Investigating the Role of the Relationship between the Quality of Parent-Child Relationship in Social Anxiety of Female high School Students in Tehran

کلید واژه ها: Quality of parent-child relationship Social anxiety students

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۵۸
Objective Given that social anxiety is a high prevalence disorder that affects the social functioning of individuals and one of its essential consequences in children and adolescents is a severe school dropout. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between the quality of parent-child relationship in social anxiety of female high school students in the fifth district of Tehran. Methods  The present research method was descriptive-correlational and its statistical population included all-female high school students in the fifth district of Tehran. From this number, a sample of 348 people was selected by the available sampling method based on the Morgan table. Leibwitz (1987) and Pianta (1994) Parent-Child Relationship Scale were used to collect data and Pearson correlation coefficient was used to analyze the data. Results The results showed that there is a significant negative correlation between the parent-child relationship and social anxiety (P <0.01). Conclusion  Finally, considering the quality of the parent-child relationship in predicting social anxiety, the development of any program to improve the quality of the parent-child relationship can lead to the prevention or reduction of social anxiety in adolescents.
۶.

The Effectiveness of Image Relationship Therapy on Cohesion - Family Flexibility and Happiness of Couples with Emotional Divorce

کلید واژه ها: Couples Cohesion and Flexibility Couples Happiness Communication Imaging

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۵
Objective  The aim of this study was the effectiveness of Image Relationship Therapy on family cohesion and flexibility and happiness of couples with emotional divorce. Methods   The method of the present study is Semi-experimental before and after the experiment with a control group. The statistical population includes all couples in Qom who had an emotional divorce. Using the purposive sampling method, 100 couples were selected and an emotional divorce questionnaire was administered to them. A total of 30 couples were selected to participate in this study and were randomly assigned to two experimental groups (15 couples) and a control group (15 couples). Data collection tools include the Guttman Emotional Divorce Scale, the Olson Family Cohesion Questionnaire, and the Tagrian Couple Happiness Questionnaire. Hendrix Image Relationship training package was performed on the experimental group in 10 sessions of 90 minutes per week. The obtained data were calculated by analysis of covariance with SPSS -22 software and then analyzed by the researcher. Results  The results showed that there was a significant difference between the control and experimental groups (P≤0.05); in other words, Communication Imaging Training increased Cohesion - Family Flexibility and Happiness of couples with emotional divorce. Conclusion  As a result, communication imaging training can be used as an intervention to increase the flexibility and happiness of couples seeking divorce.
۷.

مقایسه سلامت روان، خودکارآمدی و امید به زندگی در زنان شاغل بازنشسته و زنان غیر شاغل شهر کرمانشاه

نویسنده:

کلید واژه ها: سلامت روان خودکارآمدی امید به زندگی زنان شاغل بازنشسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف: این پژوهش با هدف مقایسه سلامت روان، خودکارآمدی و امید به زندگی در زنان شاغل بازنشسته و زنان غیر شاغل شهر کرمانشاه طراحی و اجرا گردید. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و علّی- مقایسه ای بوده که در سال 1398 با مشارکت 200 نفر از زنان شهر کرمانشاه (100 نفر از زنان شاغل بازنشسته و 100 نفر از زنان غیر شاغل)انجام شد. نمونه های مورد مطالعه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد. یافته ها: یافته های نشان داد که سلامت روان در کلیه شرکت کنندگان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. هر دو گروه خودکارآمدی خوبی داشتند. این در حالیست که میزان امید به زندگی در زنان غیر شاغل کمتر از حد مطلوب و این مقدار در زنان شاغل بازنشسته مطلوب به نظر می رسید. سلامت روان، خودکارآمدی و امید به زندگی در زنان شاغل بازنشسته به شکل معناداری بیشتر از زنان غیر شاغل بود (p<0.001). نتیجه گیری با توجه به اهمیت دوره سالمندی و افزایش تعداد سالمندان، پیشنهاد می شود امکانات ویژه ای از جمله تشکل های سالمندی مرتبط با نیازهای سالمندان، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی با محوریت سلامت روان در نظر گرفته شود تا جامعه با آمادگی بیشتری به استقبال این پدیده برود و از بسیاری از مشکلات دوره سالمندی پیشگیری شود. همچنین فراهم کردن همکاری های اجتماعی زنان و کارآفرینی متناسب با وضعیت و شان زنان و تسهیل تعامل بین کار و زندگیِ خانوادگی توصیه می شود.
۸.

مقایسه زوج درمانی مبتنی بر بخشودگی و زوج درمانی مذهبی در افزایش سازگاری و کیفیت روابط زناشویی زوجین

کلید واژه ها: زوج درمانی مذهبی زوج درمانی مبتنی بر بخشودگی سازگاری زناشویی کیفیت روابط زناشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۴
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج-درمانی مبتنی بر بخشودگی و زوج درمانی مذهبی در افزایش سازگاری و کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر بوشهر بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. ابزار پژوهش عبارت بود از  مقیاس سازگاری زناشویی دو عضوی اسپانیر (1976) و پرسشنامه کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (1995). نمونه پژوهش شامل 33 زوج از افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره بودند. 11 زوج در گروه آزمایش زوج درمانی مذهبی و 11 زوج در گروه آزمایش زوج درمانی مبتنی بر بخشودگی و 11 زوج دیگر در گروه گواه به طور تصادفی جایگزین شدند. هر کدام از روش های زوج درمانی مذهبی و زوج-درمانی مبتنی بر بخشودگی به مدت 8 جلسه ی 90 دقیقه ای برای زوجین برگزار گردید. یافته ها: تحلیل کواریانس نشان داد زوج درمانی مذهبی و زوج درمانی مبتنی بر بخشودگی در افزایش سازگاری و کیفیت روابط زناشویی تاثیر داشته است. نتیجه گیری: در مقایسه بین زوج درمانی مذهبی و زوج-درمانی مبتنی بر بخشودگی در افزایش سازگاری مشخص شد که تفاوت معنی داری بین این دو وجود ندارد اما در زمینه ی افزایش کیفیت روابط زناشویی زوج درمانی مبتنی بر بخشودگی تاثیر بیشتری داشته است.
۹.

مطالعه تجربه مزاحمت خیابانی زنان و واکنش قربانیان به آن در شهر سنندج

کلید واژه ها: مزاحمت خیابانی ترس و ناامنی اجتماعی خشونت کلامی زنان و دختران شهر سنندج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۲
هدف همزمان با حضور زنان در عرصه اجتماع، مسئله مزاحمت برای آنها در کانون تحلیل قرارگرفته است. مزاحمت خیابانی ازسوی مردان شامل هر نوع عملی است که جنبه کلامی، فیزیکی و حتی تمجید از زنان را شامل شود. هدف از پژوهش حاضر، کشف انواع مزاحمت های ایجاد شده برای زنان ودختران و بررسی واکنش آنها درسطح شهر سنندج است. میدان پژوهش شامل کلیه زنان و دختران 18 تا 40 ساله شهر سنندج و مشارکت کنندگان تعداد 36 نفر از زنانی بودند که مزاحمت خیابانی را تجربه کرده اند. انها بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و گردآوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده ها بر اساس نظریه زمینه ای تحلیل شدند.و 51 مقوله در رابطه با علت، واکنش، استراتژی، پیامد و مقوله هسته استخراج شد. از دید این زنان مزاحمت خیابانی بیشتر در مکان های عمومی همچون خیابان، پارک ها و اخیراً فضای مجازی اتفاق افتاده و اکثریت زنان اولین مزاحمت را در دوران کودکی تجربه کرده بودند.. زنان عواملی چون بیکاری، مشکلات جنسی، تبدیل شدن خیابان به مکانی برای سرگرمی و پرسه زنی، کمبودهای عاطفی و برتری فضای مردسالارانه بر اجتماع را دلایل اصلی اقدام به مزاحمت خیابانی می دانستند. متداول ترین واکنش زنان، سکوت و عدم توجه به عمل زشت مزاحمت ، به ویژه متلک است که. پیامد آن احساس ترس و ناامنی برای زنان بود. مقوله هسته نهایی پژوهش مفهوم «خیابان فضای تخلیه ناکامی های اجتماعی- اقتصادی مردانه» نام گذاری شد.
۱۰.

مدل یابی معادلات ساختاری رابطه تعارض والدین - نوجوان با بد تنظیمی هیجانی در نوجوانان: نقش میانجی اجتناب از تجربه

کلید واژه ها: تعارض والد - نوجوان بدتنظیمی هیجانی اجتناب از تجربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۱
هدف از پژوهش حاضر تعیین برازش مدل رابطه ساختاری تعارض والدین و نوجوان با بدتنظیمی هیجانی با نقش میانجی اجتناب از تجربه در نوجوانان شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان 13 تا 18 ساله شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 400 نفر(200 نوجوان دختر و 200 نوجوان پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه ی تعارض والد نوجوان اسدی و یونسی (1390)، اجتناب از تجربه بوند و همکاران (2007) و بدتنظیمی هیجانی گراتز و رومر (2004) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار IBM AMOS24 استفاده شد. نتایج نشان داد بین تعارض والدین و نوجوان با بدتنظیمی هیجان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(05/0p<). همچنین، بین تعارض والدین و نوجوان با بدتنظیمی هیجانی با نقش میانجی اجتناب از تجربه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(05/0 p<). همچنین نتایج نشان داد که رابطه تعارض والد –نوجوان با بدتنظیمی هیجانی با نقش میانجی اجتناب از تجربه در پسران از دختران بیشتر بود(05/0 p<). بر اساس یافته های پژوهشی می توان گفت که از والدین خواسته شود تا حدالامکان زمینه را برای نوجوانان جهت کسب تجربه های جدید و مفید فراهم کنند تا اعتماد به نفس آنان افزایش یابد و از این طریق حتی تعارض میان خود و فرزندشان را برطرف نمایند.
۱۱.

پیش بینی آشفتگی های زناشویی و ارتباطی بر اساس شیوه های فرزندپروری و ابزارگرای هیجانی زوجین شهر کرمانشاه

نویسنده:

کلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری ابراز گری هیجانی آشفتگی های زناشویی و ارتباطی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۳
امروزه یکی از دستاوردهای تحولات نهاد خانواده آشفتگی هایی است که در روابط بین زوجین دیده می شود.هدف: با هدف پیش بینی آشفتگی های زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری و ابراز گری هیجانی با آشفتگی های زناشویی زوجین شهر کرمانشاه انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان دارای آشفتگی های زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه در سال 1401-1400 که تعداد آن ها بالای 500 نفر بود. نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر مطابق با جدول مورگان 120 نفر به روش تصادفی هدفمند از مراکز مشاوره شهر کرمانشاه انتخاب شدند و با کسب رضایت از آن دسته از زوجینی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند به پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری بامریند (1973)، ابراز گری هیجانی کینگ و آمونز (1990) و مقیاس آشفتگی زناشویی و ارتباطی ویسمن و همکاران (2009) به صورت مجازی پاسخ دادند. یافته ها: نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مولفه های شیوه های سهل گیرانه، استبدادی و اقتدار منطقی، ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی توانایی پیش بینی آشفتگی های زناشویی را دارند. همچنین مولفه های شیوه های سهل گیرانه، استبدادی و اقتدار منطقی، ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی با آشفتگی زناشویی رابطه ی منفی معناداری دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که سهل گیرانه، استبدادی و اقتدار منطقی، ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی از مؤلفه-های موثر و مرتبط با آشفتگی های زناشویی هستند
۱۲.

اثربخشی سبک زندگی اسلامی ایرانی بر انسجام، رضایت زناشویی و سلامت روان خانواده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بحران کرونا

کلید واژه ها: سبک زندگی اسلامی - ایرانی انسجام زناشویی رضایت زناشویی و سلامت روان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۷
مقدمه: سبک زندگی اسلامی-ایرانی گونه ای از سبک زندگی است که بر پایه آمیختگی دو فرهنگ ایرانی-اسلامی میباشد و زیستن به خواست دیدگاه آنان از اسلام و ایرانی بودن است. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی سبک زندگی اسلامی ایرانی بر انسجام، رضایت زناشویی و سلامت روان خانواده در بحران کرونا بوده است. روش : روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه بود. که بر روی 40 نفر کارکنان متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به روش هدفمند پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی-ایرانی لعلی و همکاران (1390)، انسجام روانی فلنسبرگ و همکارانش (2006)، رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه گلدنبرگ اجرا گردید.شرکت کنندگان در دو گروه گروه آزمایش (تعداد 20 نفر) و گروه کنترل (تعداد 20 نفر) گمارش شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه به صورت یک ساعته به صورت مجازی(آنلاین) تحت آموزش پروتکل آموزشی سبک زندگی اسلامی- ایرانی قرار گرفت، سپس از دو گروه ذکر شده پس آزمون به عمل آمد .نتایج: نتایج نشان داد بین سبک زندگی اسلامی- ایرانی با انسجام زناشویی، رضایت زناشویی و سلامت روان رابطه و معناداری وجود دارد و نتیجه گیری :سبک زندگی اسلامی- ایرانی بر انسجام زناشویی، رضایت زناشویی و سلامت روان موثر است.
۱۳.

رابطه کیفیت روابط (حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض های بین فردی، عمق روابط)با شدت درد زایمان طبیعی

کلید واژه ها: حمایت اجتماعی شدت درد زایمان طبیعی تعارض بین فردی کیفیت روابط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۸
مقدمه: درد شدید زایمان طبیعی یکی از عواملی است که موجب شده این نوع زایمان با وجود پیامد های جسمی و روانی کمتر، از لحاظ آماری بعد از سزارین قرار بگیرد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه کیفیت روابط و خرده مقیاس های آن با شدت درد زایمان طبیعی بود. مواد و روش : این مطالعه توصیفی به روش نمونه گیری در دسترس بر روی 80 زن که زایمان طبیعی داشته اند، در سال 1394-1395 انجام شد. داده ها با پرسش نامه کیفیت روابط پیرس(QRI)   و فرم کوتاه شده درد مک گیل (McGill) جمع آوری و با آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام  تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد، رابطه ی بین کیفیت روابط باشدت درد زایمان طبیعی معنی دار است )0001/0(p
۱۴.

بررسی رابطه علّی رویکردهای یادگیری با عملکرد ریاضی با میانجیگری علاقه و مشغولیت رفتاری

کلید واژه ها: علاقه رویکردهای یادگیری عملکرد ریاضی مشغولیت رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۸۰۷
هدف پژوهش حاضر، آزمون رابطه علّی رویکردهای یادگیری با عملکرد ریاضی با میانجیگری علاقه و مشغولیت رفتاری بود. به این منظور 287 نفر از دانش آموزان دختر و پسر رشته های تجربی، ریاضی و انسانی دبیرستان های شهر مسجدسلیمان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. سپس، مقیاس مشغولیت دانش آموزان در ریاضیات را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که تمامی مسیرهای مستقیم آن به جز مسیر رویکرد سطحی به مشغولیت رفتاری در ریاضی، معنی دار شدند. بر اساس نتایج این پژوهش نشان داد که رویکرد سطحی به یادگیری ریاضی یعنی حفظ مطالب و فرمول های ریاضی به جای درک و فهم قوانین زیربنایی آن با علاقه و عملکرد ریاضی رابطه منفی دارد، در حالی که رویکرد عمیق اثر مثبتی بر علاقه و مشغولیت رفتاری در ریاضی می گذارد.
۱۵.

الگویی ساختاری از نقش واسطه ای خودتنظیمی و دانش و آگاهی در ارتباط بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی در استفاده از آنها توسط مدیران مقطع متوسطه

کلید واژه ها: توانمندسازی خودتنظیمی مدل ساختاری دانش و آگاهی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۶۱۲
هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی ساختاری از رابطه بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی در آنها با توجه به نقش واسطه ای خودتنظیمی، دانش و آگاهی مدیران مقطع متوسطه شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر اصفهان، به تعداد 250 نفر تشکیل می دهد که به علت محدود بودن، از روش سرشماری استفده شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بر اساس متغیرهای پژوهش می باشد که از پنج مولفه توانمندسازی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دانش و آگاهی از فناوری ها، خودتنظیمی در استفاده از فناوری ها و میزان استفاده از فناوری ها تشکیل شده است. به منظور بررسی روایی پرسش نامه از روایی صوری استفاده شد و به منظور بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو PLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مستقیم و مثبت و معنادار بر میزان استفاده از آن ها دارد و این متغیر نیز به نوبه خود اثری مستقیم و مثبت و معنادار در استفاده از آنها دارد. علاوه بر این مشاهد شد که این دو متغیر نیز اثری مستقیم، مثبت و معنادار بر توانمندسازی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. همچنین مشاهده شد که خودتنظیمی و دانش و آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشی واسطه ای در ارتباط بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی در استفاده از آنها دارد.
۱۶.

بررسی تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر وضعیت تعادل پسران 16-10 ساله کم توان ذهنی آموزش پذیر

کلید واژه ها: کم توان ذهنی پویا ایستا ثبات مرکزی نیمه پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۹۶۳
هدف:هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر و ماندگاری تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا، نیمه پویا و پویا در پسران کم توان ذهنی 10-16ساله کم توان ذهنی آموزش پذیر است. روش:پژوهش از نوع کاربردی است و در آن از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. نمونه آماری 20 پسر کم توان ذهنی را شامل می شود که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند (هر گروه 10 نفر). پیش از اجرای برنامه تمرینی ثبات مرکزی، تعادل ایستای آزمودنی ها توسط تست رومبرگ، تعادل نیمه پویا با تست ستاره و تعادل پویا نیز با استفاده از تست راه رفتن پاشنه به پنجه مورد سنجش قرار گرفت. جهت انجام پژوهش، گروه تجربی تمرین ثبات مرکزی را به مدت هشت هفته انجام داد و تعادل ایستا، نیمه پویا و پویای آن ها اندازه گیری گردید. سپس، جهت پی گیری ماندگاری اثر تمرین، متغیرهای مورد نظر دوباره اندازه گیری شد. یافته ها:نایج تأثیر معنادار تمرین ثبات مرکزی را بر عملکرد تعادل در گروه آزمایشی نشان داد  (P≤0.05). نتیجه گیری:این پژوهش با توجه به ضعف تعادل در کم توانان ذهنی و اهمیت تعادل در فعالیت روزانه و تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل نشان می دهد که چنین تمریناتی باعث بهبودی تعادل در این افراد می شود. مربیان و معلمان نیز می توانند از تمرینات ثبات مرکزی برای افراد کم توان ذهنی استفاده کنند.
۱۷.

پیش بینی بی رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی با آگاهی از شناسه های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب آوری هیجانی

کلید واژه ها: تاب آوری جمعیت شناختی جدایی بی رمقی ذهن تمام عیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۱۴
بی رمقی پیامد درگیری طولانی مدت در موقعیت هایی است که مستلزم نیروی بدنی، روانی و اجتماعی بیش ازاندازه است. پژوهش با هدف بررسی نقش پیش بین شناسه های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب آوری هیجانی در بی رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. تعداد 140 نفر (70 نفر زن و 70 نفر مرد) از زوجین خواهان جدایی مراجعه کننده به دادگستری شهرستان خوی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سنجه تاب آوری هیجانی کانر و دیویدسون (2003) پرسشنامه پنج وجهی ذهن تمام عیار بائر، اسمیت و آلن (2006) و سیاهه بی رمقی زناشویی پاینز (1996) استفاده شد. تحلیل داده ها با روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته ها نشان داد با مهار اثرات متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای ذهن تمام عیار (01/0 p=و 10/0-=β) و تاب آوری هیجانی (04/0 p= و 14/0-=β) قادر به پیش بینی بی رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی بود. بر پایه این یافته ها می توان نتیجه گرفت که گریز پیاپی از تجربه رخدادهای تنش زای رابطه و توان اندک این زوجین در بازسازی رابطه، زمینه بی رمقی آن ها را فراهم می آورد.
۱۸.

بررسی تأثیر آموزش جنسی بر افزایش دانش جنسی والدین و احساس کفایت آنان

کلید واژه ها: تربیت جنسی آموزش جنسی احساس کفایت در تربیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۰۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش جنسی بر افزایش دانش تربیت جنسی و احساس کفایت والدین انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش نیمه تجربی کلیه والدین شهر ارومیه بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای تعداد 30 زوج به عنوان نمونه انتخاب شدند که 15 زوج به شیوه تصادفی در گروه آزمایش و 15 زوج در گروه کنترل گنجانده شدند. گروه آزمایش، تحت آموزش تربیت جنسی کودک قرار گرفتند و به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از آزمون محقق ساخته دانش جنسی والدین و پرسشنامه احساس کفایت در پرورش کودک اوهان و جانستون استفاده شد. از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین نمره دانش والدین و احساس کفایت بعد از آموزش نسبت به میانگین نمره قبل از آموزش، در گروه آزمایش افزایش نشان داد در حالی که میانگین نمره دانش و احساس کفایت والدین گروه گواه در پیش آزمون و پس آزمون ثابت بود. بنابراین بسته آموزشی طراحی شده، بر افزایش دانش والدین از تربیت جنسی کودک و احساس کفایت والدین مؤثر است. با توجه به یافته های به دست آمده از این بررسی می توان نتیجه گرفت که انجام مداخله آموزشی بر مبنای آموزش جنسی می تواند موجب افزایش دانش تربیت جنسی و احساس کفایت و صلاحیت والدین گردد
۱۹.

سنجش میزان خود ارزشیابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی

کلید واژه ها: خود ارزشیابی مؤلفه ها دانشجویان ارشد پرستاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۶۹۵
زمینه و اهداف:خود ارزشیابی حلقه مفقوده اغلب نظام های آموزشی و مهم ترین ابزار بهبود مستمر است. هدف این پژوهش سنجش میزان خود ارزشیابی دانشجویان رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد است.
۲۰.

تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چند بعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی (مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی)

کلید واژه ها: تعارضات زناشویی زوج درمانی طراحی آموزشی میل به طلاق آموزش مشاوران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۷۸۱
هدف پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چندبعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی با تأکید بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع استقرایی بود.  جامعهآماری این پژوهش را کلیه مشاورین وابسته به سازمان بهزیستی استان مرکزی تشکیل می دهند که حدودا 200 مشاور هستند. مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از روش در دسترس با توجه به شرایط محیطی پژوهش و شناخت و معرفی اساتید و کارشناسان برجسته و باسابقه در مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی استان مرکزی تعداد 30 نفر به عنوان افراد مشارکت کننده انتخاب شدند. در انتخاب مشارکت کنندگان در بخش کیفی از اصل اشتهار استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تحلیل داده های کیفی و نرم افزار MAXqda   انجام شد. نتایج نشان داد که کدهای معنایی بدست آمده از متن مصاحبه ها را می توان در 2 مقوله اصلی ، 5 مقوله میانی و 12 خرده مقوله دسته بندی کرد. مقوله های اصلی شامل طرحی اولیه برای مشکل خاص و اجرا و به روزرسانی بودند. مقوله های میانی شامل تجزیه و تحلیل و طراحی دوره های آموزشی (برای مقوله اصلی اول) و اجرا، ارزشیابی و اصلاح و تجدید نظر (برای مقوله اصلی دوم) بودند. خرده مقوله ها شامل تعریف مشکل، شناسایی منبع مشکل، تعیین راه حل های ممکن (مقوله میانی اول)، تعیین اهداف یادگیری، تهیه محتوای دوره ها، تعیین روش های آموزشی و تعیین نیروی انسانی (مقوله میانی دوم)، اجراهای آزمایشی و اصلی (مقوله میانی سوم)، ارزشیابی درونی و بیرونی (مقوله میانی چهارم) و اعمال اصلاحات و اجرای مجدد (مقوله میانی پنجم) بودند. در نهایت این مقوله ها در قابل مدل مفهومی برای آموزش مشاوران طراحی شدند. نتیجه گیری : با استفاده از مدلی که برای آموزش زوج درمانی در این پژوهش به دست آمد می توان دوره هایی آموزشی متناسب با هر یک موراد اختلاف زوجین را طرحی و اجرا کرد، از طرفی می توان به طور سازمان یافته و منسجم به حل مشکلات زوجین و مشاوران در زمینه های آموزشی اقدام کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان