فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳٬۳۷۸ مورد.
۱۸۱.

بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان

کلید واژه ها: رضایت کارکنانهمسوییراهبرد منابع انسانیراهبرد تجاریشاخص عملکردی کلیدی مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
امروزه ایجاد همسویی و تناسب میان راهبردهای مدیریت منابع انسانی با راهبردهای تجاری سازمان، موضوعی است که به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر در بهبود عملکرد سازمان ها مطرح است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر راهبردهای تجاری و منابع انسانی و همسویی آنها بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان انجام گردید و در آن شش فرضیه ی اصلی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی پژوهش، توصیفی پیمایشی به شمار می رود. برای سنجش متغیرهای مورد نظر، از دو پرسش نامهباطیف پنج گزینه ایلیکرت که در مجموع شامل 75 سؤالبود،استفادهشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شرکت های تابعه ی سازمان ملی صنایع مس ایران بود و پرسش نامه های پژوهش میان 118 نفر از مدیران و معاونان و367 تن از کارکنان این شرکت ها توزیع گردید. نتایج پژوهش، تأثیر مثبت انواع راهبردهای منابع انسانی و تجاری را بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان و عدم تأثیر همسویی این راهبردها را بر متغیرهای مورد نظر نشان داد.
۱۸۲.

مذاکره (موردکاوی)/ مذاکره با اسپانیایی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۹
اسپانیا پس از رفع تحریمها برای مناسبات بیشتر با ایران اقدامات عملی انجام داده است. بازرگانان ایران در دیدارها با اشخاص و شرکتهای اسپانیایی بهتر است چه موضوعاتی را رعایت کنند، چه سلیقه هایی را مدنظر داشته باشند؟
۱۸۳.

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و عوامل جمعیت شناختی با کیفیت محصولات، مورد مطالعه شهرک صنعتی کوثر اشتهارد

کلید واژه ها: تفکر استراتژیککیفیت محصولواحدهای تولیدیعوامل جمعیت شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
امروزه در فضای تجارت و کسب و کار، تغییرات پیچیده و غیر خطی و تحولات ناپیوسته پیش بینی آینده را تا حد بسیار زیادی نا ممکن ساخته است و سازمان ها را وادار نموده که خود را با امواج خروشان تغییر منطبق سازند. در این عصر بی ثبات، تفکر استراتژیک میتواند راهی برای حفظ بقا و ادامه حیات سازمان باشد. تفکر استراتژیک، یک فعالیت مشخص و معین است که هدف آن، کشف استراتژی های خلاق و بدیع بوده و می توان به وسیله آن قواعد بازی را تغییر داد و آینده ای متفاوت و ایده آل ایجاد نمود. در این پژوهش رابطه تفکر استراتژیک مدیران و کیفیت محصولات مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق را 57 نفر از مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد تشکیل می دهند. تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و با احتساب ضریب اطمینان 95 درصد،50 نفر انتخاب گردید. در قسمت تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آزمون پیرسون نتایج به دست آمده نشان داد که تفکر استراتژیک، تفکر سیستمی تفکر در زمان، خلاقیت و تمرکز بر هدف رابطه مثبت و معناداری با کیفیت محصولات دارند. اما فرصت طلبی رابطه ای با کیفیت محصولات ندارد.
۱۸۴.

ارزیابی ارتباط بین قابلیتهای بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های تولید کننده موادغذایی در شهر تهران

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتریعملکرد سازمانمدیریت برندقابلیت های بازاریابیحسگری بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
قابلیت های بازاریابی موجب می شود تا شرکت ها بتوانند متناسب با شرایط بازار، استراتژی های مناسب را اجرا کرده و به اهداف عملکردی خود دست یابند. این پژوهش، ارتباط قابلیت های بازاریابی (نوآوری، ارتباط با مشتری، مدیریت برند و حسگری بازار) را با عملکرد سازمانی (مثل رشد، سودآوری و درآمد) مورد مطالعه قرار می دهد. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید که توسط مدیران بازاریابی شرکت های تولیدی مواد غذایی تکمیل شده است. تعداد192پرسشنامه تکمیل و مسترد شد. داده ها با روش معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، هر چهار قابلیت بازاریابی با عملکرد سازمان ارتباط مثبت و معنی داری دارد. همچنین در بررسی اثر دو متغیر میانجی (عمر و اندازه سازمان) بر رابطه قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان، نتایج نشان می دهد ارتباط معنی داری وجود ندارد، مراتب حاکی از این است که قابلیت های بازاریابی - فارغ از مراحل عمر و یا اندازه سازمان - می توانند منبع مزیت رقابتی پایدار محسوب شده و موجب ارتقاء عملکرد گردند
۱۸۵.

حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذینفع

کلید واژه ها: بانک گشاینده اعتبار اسنادیتقلب ذی نفعمتقاضی اعتبار اسنادیحقوق امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۲
یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین المللی پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است در مقابل ذینفع این سند قابل استناد نیست. در این نوشتار، بر آن هستیم تا به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازیم که ذینفع مرتکب تقلب شده است وبانک گشاینده به دلیل مکتوم بودن تقلب وجه آن را پرداخته است یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخص با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار می باشد. تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار موضوع مقاله حاضر است.
۱۸۶.

مذاکره/ مذاکره با ترکیه ای ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۸
پس از توافق نهایی 1+5، دولت ترکیه و همچنین شرکتهای ترکیه ای برای افزایش سهم خود از بازار ایران اقدامات خود را شتاب بخشیدند. اطلاع از روش و منش و ویژگیهای مردم ترکیه بویژه در روی میز مذاکره، قدرت مانور بازرگانان ایرانی را افزایش خواهد داد. این اثر یعنی ""مذاکره با ترکیه ای ها"" بر روی اصلی ترین نکات متمرکز شده تا امکان برقراری گفت وگو و عقد قراردادها صورت گیرد.
۱۸۷.

اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه گذاران

کلید واژه ها: سوگیری های رفتاریراهبرد مومنتوم و معکوسفرضیه کارائی بازار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سرمایه گذاری
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۰۸
دیر زمانی مفاهیم مالی کلاسیک و فرض انسان عقلائی زیربنای علم مالی و تئوری های آن قرار داشت. مالی کلاسیک در بستری ایده آل، به توصیف قواعدی می پرداخت که سرمایه گذاران در یک بازار عقلائی می بایست بدان گونه رفتار کنند. فرض عقلائی بودن سرمایه گذاران به عنوان مدل ساده ای از رفتار انسان، از پایه های اصلی مالی کلاسیک محسوب شده و تقریباً تمامی نظریه های آن متاثر از این فرض بوده است. اما در سالیان اخیر، ظهور پدیده هائی همچون حباب قیمتی در بازار سهام، واکنش بیش یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید و بسیاری موارد دیگر که در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار دارد، باعث تشکیک در مفروض اصلی مالی کلاسیک، انسان عقلائی، و ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مالی رفتاری گردیده است. مدل های رفتاری، تأثیر سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در واکنش به واقعیات را بررسی کرده و بیان می کنند که در شرایط مختلف عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه یکی از عوامل رفتاری موثر بر راهبرد معاملاتی سرمایه گذاران می پردازد و هدف آن ایجاد بینشی در خصوص تداوم یا برگشت روند در قیمت سهام است.
۱۸۸.

بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری «دو سو توانی نوآوری»

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری استراتژیک در شرکت های تولیدیدو سو توانی نوآوریمزیت رقابتی شرکت های تولیدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
کسب و حفظ مزیت رقابتی در محیط به شدت رقابتی و متغیر امروزی یکی از دغدغه های مدیران بنگاه های اقتصادی است. شرکت های تولیدی با سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، همواره نگران به کارگیری نوآوری های حاصل از این تحقیقات و تأثیر آن ها بر موقعیت بنگاه در بازار هستند. به عبارت دیگر، توازن میان اکتشاف نوآوری و به کارگیری آن (دو سو توانی نوآوری) و تأثیر آن بر مزیت های رقابتی بنگاه، پرسش اساسی بسیاری از مدیران این گونه شرکت ها است. آنچه در بین بسیاری از تحقیقات مرتبط با رابطه «دو سو توانی نوآوری» و مزیت رقابتی مغفول مانده، نقش مؤلفه های رهبری استراتژیک در این معادله است که این تحقیق در پی پرکردن این شکاف است. این مقاله با بررسی تأثیر سبک رهبری استراتژیک (رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای) بر قابلیت دو سو توانی نوآوری (اکتشاف نوآوری و به کارگیری نوآوری) و تأثیر این قابلیت بر مزیت های رقابتی (مزیت قیمت، مزیت تمایز خدمات و مزیت تمرکز بر مشتری) بنگاه های تولیدی شهر اراک (154 بنگاه)، مشخص می کند که رهبری مراوده ای بر اکتشاف نوآوری مؤثر بوده، رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای (مؤلفه های رهبری استراتژیک) بر به کارگیری نوآوری تأثیر داشته و همچنین اکتشاف و به کارگیری نوآوری بر مزیت تمایز خدمات مؤثرند. به کارگیری نوآوری بر مزیت قیمت و مزیت تمرکز بر مشتری مؤثر است.
۱۸۹.

آینده پژوهی/ گفت وگوی اختصاصی با دکتر پیتر بیشاپ، آینده پژوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
دکتر بیشاپ، آینده پژوه جهانی، در گفت وگوی اختصاصی با ""توسعه مهندسی بازار""، دیدگاههای خود را عنوان کرد. دکتر بیشاپ در این گفت وگو، از آینده پژوهانی می گوید که در بیش از 30 کشور جهان فعالیت می کنند در زیر چتر ""اتحادیه ی آینده پژوهان حرفه ای"". بیشاپ به جای توضیح فنی و پیچیده، از مثالهای عینی شروع می کند، از سازمانهایی می گوید که آینده پژوه استخدام می کنند تا فرصت رویارویی با تغییر و تحولات جهانی داشته باشند. از اقداماتی می گوید برای آینده ی دلخواه؛ از آموزش، برپایی کمپین، و جنبشهای اجتماعی می گوید تا این آینده ی دلخواه شکل گیرد و تحقق یابد.
۱۹۰.

جایگاه فضای کسب و کار با ثبات در توسعه صادرات پایدار ؛ براساس مطالعه صادرکنندگان ایرانی

کلید واژه ها: مقررات زداییفضای کسب و کاربنگاه های صادرکنندهتولید و صادراتنهادهای حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
توسعه صادرات پایدار از زیرساخ تهای مهم و اثرگذار توسعه اقتصادی بوده و نقش غیرقابل انکاری در زمینه توسعه تولید، سرمای هگذاری، اشتغال و در نهایت رفاه اجتماعی بر جای م یگذارد. از طرفی در دنیای متلاطم و رقابتی امروز، بنگا ههای صادرکننده برای موفقیت در بازارهای جهانی باید در نبردهای رقابتی بزرگ، قدرت مانور داشته باشند. سیاستگذاران و نهادهای حمایتی حوزه صادرات م یتوانند با انتخاب راهبر دهای مناسب در زمینه ایجاد شرایط مساعد برای صادرکنندگان، نقش بسیار مهمی در جهت گسترش بازارهای صادراتی و ارتقای عملکرد صادراتی ایفا کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه فضای کس بوکار باثبات در توسعه صادرات پایدار است. ابتدا با مطالعات کتابخان های استانداردهای محیط فضای کس بوکار پایدار تبیین شده و با استفاده از روش پژوهش توصیفی در شرک تهای صادرکننده شش استان بزرگ کشور، شاخ صهای ایجاد یک فضای کس بوکار پایدار آزمون و پس از اولوی تبندی شاخ صها، مه مترین چال شهای صادرات کشور از دیدگاه صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافت ههای پژوهش مه مترین معیارهای دستیابی به یک فضای کس بوکار مطمئن عبارتند از: ثبات در قوانین و مقررات، حذف بوروکراس یهای زائد اداری، تعیین متولی واقعی صادرات و تولید کشور، کاهش نهادهای موازی و با وظایف متداخل، حضور مداوم نمایندگان بخش خصوصی و صادرات در مجامع بزرگ تصمی مگیری این حوزه. نتایج همچنین نشان م یدهد، مه مترین چال شهای حوزه تولید و صادرات در ایران عبارت از عدم تامین مالی مناسب و ب هموقع، بالا بودن نرخ تسهیلات و وثایق درخواستی بان کها، وجود استرس در فضای برنام هریزی تولید و صادرات کشور، مشکلات گمرکی، مشکلات حوزه تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مشو قهای صادراتی هستند.
۱۹۱.

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان

کلید واژه ها: ماتریس SWOTماتریس QSPMماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجیماتریس داخلی و خارجیشرکت سیمان سیستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری کلیه ذی نفعان حوزه فروش و صادرات شرکت می باشد، که به سه گروه تقسیم شدند و شامل مدیران و کارشناسان فروش، مشتریان داخلی و مشتریان خارجی اند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه های محقق ساخته بر اساس یافته های مصاحبه می باشد. یافته ها نشان داد که مهمترین نقاط قوت شرکت سیمان سیستان؛ کیفیت محصولات تولیدی و توانایی مالی شرکت، مهمترین نقاط ضعف؛ بالا بودن هزینه حمل محصولات در بازار رقابتی و نداشتن آیین نامه فروش، مهمترین فرصت ها؛ وجود بازارهای صادراتی پرفروش و عدم وجود محصولات جایگزین و مهمتربن تهدیدها؛ محدودیت های مرزی و مشکلات پایانه ها در صادرات و عدم وجود تنوع در ایران می باشند. سپس با استفاده از ماتریس IE، مشخص گردید موقعیت شرکت، در منطقه تهاجمی قرار دارد و استراتژی های این ناحیه نیز با ماتریس QSPM اولویت بندی شدند. مهمترین استراتژی های این ناحیه عبارتند از: تنوع محصولات همگن، توسعه واحد نیم روز سمنت افغانستان، افزایش صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شمال شرق آفریقا و رسوخ در بازارهای جدید و اختصاصی کردن بازار هدف.
۱۹۲.

تحقیقات بازار/ رویکردی نوین در سنجش احساسات مصرف کنندگان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۹
پرسشنامه های سنتی و دیگر تحقیقات کمّی، در سنجش احساسات ناتوانند؛ چرا که این پرسشها، ""عقل"" و ""خرد"" را به میدان می آورد. حاصل کوششهای اخیر پژوهشگران بر آن است و همچنان تداوم دارد که بتوانند به سهولت احساسات را بسنجند. رویکردهای متعددی وجود دارد از جمله سنجش واکنشهای فیزیولوژیک که با ابزارهای متعددی امکانپذیر است. در این مقاله شما با شیوه ی جدیدی به نام ایموشن سنتریک اکسپلورر (Emotion Centric Explorer) آشنا خواهید شد.
۱۹۳.

بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران

کلید واژه ها: عملکردبازارگراییشرکت های کوچک و متوسطبازارگرایی داخلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی اقتصاد مدیریت
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۰۰
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بخش های دولتی و شخصی می باشد. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین بازارگرایی داخلی و عملکرد شرکت های صنعتی است. در این تحقیق بر اساس روش تحقیق مورد استفاده، پس از بیان ادبیات موضوع و تعیین فرضیه های تحقیق، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و پس از آن، به تدوین پرسشنامه اولیه پرداخته شده است. پس از توزیع پرسشنامه اولیه به مدیران و خبرگان شرکت ها که 183 شرکت بود، آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS محاسبه گردید که برابر با 0.856 نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می باشد و پس از جمع آوری و تلخیص داده ها بر اساس معادلات مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه تحلیل قرار داده ایم. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که ابعاد بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های مورد بررسی، تاثیر مستقیم داشته است.
۱۹۴.

بسته بندی خلاق/ خلاقانه های بسته بندی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
بسته بندی خلاق"" چای، آبمیوه، جوراب، چسب زخم، طناب، محصولات آرایشی بهداشتی، و نخ کاموا در این شماره به همراه توضیح کوتاهی آمده است. آیا این بسته بندی های خلاق، می تواند الهام بخش کارهای شما و کالاهایتان شود؟
۱۹۵.

استادان بین المللی ایرانی/ پیوند بازاریابی و اقتصادسنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱
میزان فروش یک شرکت تا چه اندازه به فعالیتهای بازاریابی آن وابسته است؟ این پرسش ساده عمدتاً در ایران به صورت کیفی پاسخ می گیرد. اما برای پاسخ کمّی آن باید ""اقتصادسنجی"" بدانیم. این پرسش را نزد دکتر حمیدرضا صدیقی بردیم. دکتر حمیدرضا صدیقی، استاد ایرانی دانشکده ی کسب وکار دانشگاه ساندرلند، متکی بر مطالعات ""اقتصادسنجی""، این پرسش را قدم به قدم از تعریف، و نقش جایگاه اقتصادسنجی در شرکتها، فعالان اقتصادی، و سیاستگذاران پاسخ دادند. فراتر از ارتباط و پیوند بین ""اقتصادسنجی و بازاریابی""، دکتر صدیقی بر نوآوری تأکید ورزیدند؛ چرا که بر این باورند نوآوری در طراحی، تولید، بازاریابی و فروش می تواند به سودآوری منجر شود. سایر دیدگاههای دکتر حمید صدیقی از جمله گسترش سازمانهای مجازی و تأثیر آن در از بین رفتن سازمانهای حقیقی، مسأله ی شرکتها برای عدم استقبال از نوآوری، و قدرت شرکتهای برتر در به کارگیری نوآوری را در این گفت وگوی کوتاه بخوانید.
۱۹۶.

تاثیر دلبستگی عاطفی مشتریان بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش میانجی کیفیت رابطه ای و رفتار شهروندی برند در بازار صنعتی

کلید واژه ها: ارزش ویژه برندرفتار شهروندی برنددلبستگی عاطفی مشتریانکیفیت رابطه ای برندبازار صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
علیرغم اهمیت موضوع مدیریت برند، پژوهش های کاربردی اندکی در حوزه ارزش ویژه برند در مبادلات صنعتی انجام شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد سازمان ها از طریق برقراری پیوندهای عاطفی عمیق با مشتریان، می توانند ارزش ویژه برند خود را در بازارهای صنعتی ارتقا دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دلبستگی عاطفی مشتریان به برند با ارزش ویژه برند است. بدین منظور بر نقش میانجی کیفیت رابطه ای برند و رفتار شهروندی برند تاکید شده است. روش پژوهش حاضر، کاربردی از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش صنعت IT و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دلبستگی عاطفی مشتریان، موجب افزایش کیفیت رابطه ای برند می شود و سازمان ها از طریق بهبود کیفیت رابطه ای برند می توانند رفتار شهروندی برند و ارزش ویژه برند را ارتقا دهند.
۱۹۷.

تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده

کلید واژه ها: تصمیم خریدقصد تحریمسبک تصمیم گیری مصرف کنندهمصرف کننده و مصرف کنندگان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
مرتفع ساختن مسائل موجود در کشور نیاز به زمان زیادی دارد، یکی از مسائلی که کشور با آن مواجه است موضوع تحریم بوده و در بسیاری از ابعاد این موضوع وجوهی را به خود اختصاص می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیری مصرف کننده برای خمیردندان آمریکایی در جامعه مصرف کنندگان تهران است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده که همگی پذیرفته شده است. و در این خصوص نمونه ای 345 نفری از مصرف کنندگان در تهران مد نظر قرار گرفت و به کمک ابزار پرسش نامه گردآوری داده صورت پذیرفت که این ابزار از روایی و پایایی لازم نیز برخوردار بوده است به طوری که سه سطح از روایی در آن تایید شده و در خصوص پایایی نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است و نتیجه تقریبی 8/0را نشان می دهد، ضمنا برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از نرم افزارهای آماری و فن تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نیز حاکی از آن بوده که مصرف کنندگان تهرانی قصد تحریم کالای آمریکایی در سطح ساده خرید را ندارند و از شش سبک تصمیم گیری مصرف کننده نیز فقط به کیفیت، برنامه ریزی و عدم ابهام اهمیت می دهند. در خصوص آخرین متغیر یعنی تصمیم خرید نیز فقط عنصر برند را مهم شمرده و واسطه برای آن ها چندان تفاوتی ندارد.
۱۹۸.

قواعد حقوقی حاکم بر شرکتهای تجارتی تکنفره

کلید واژه ها: شخصیت حقوقیشرکت با مسئولیت محدودلایحه جدید قانون تجارتتأسیس شرکت تک نفرهقانون شرکت های هند و چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۳۸۷
لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مقاله فرض بر این است که اقدام قانونگذار، منطقی بوده و مبنای حقوقی دارد. همچنین، این مقاله نگاهی دارد به شرکت های تک نفره در قانون شرکت های کشورهای هند و چین. بنابراین، بخش اول مقاله به مفهوم، تاریخچه و نحوه تأسیس و اداره شرکت تک نفره و بخش دوم به مبنای حقوقی این شرکت ها اختصاص دارد.
۱۹۹.

تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد

کلید واژه ها: رضایت مشتریتبلیغات دهان به دهانقصد خرید مجددارزش خدمات درک شدهراحتی استفاده از خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
راحتی استفاده از خدمات معرف ارزش درونی زمان و انرژی صرف شده مشتری در طول و پس از دریافت خدمات است. سطح بالای راحتی، فرایند تصمیم خرید مشتری را تسهیل نموده و به وی کمک می کند از طریق صرفه جویی در زمان و انرژی صرف شده شواهد ملموس خدمات را راحتتر درک نماید. این مقاله به بررسی تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد مشتریان شرکت ایرانسل می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات تعداد 196 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. با توجه به نتایج تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین راحتی استفاده از خدمات با رضایت، قصد خرید مجدد وتبلیغات دهان به دهان تایید شد. ارزش درک شده به عنوان عامل تعدیل گر رابطه راحتی استفاده از خدمات و رضایت مشتری را در جهت مثبت تعدیل کرد و رابطه اعتماد بر تبلیغات دهان به دهان مورد تایید واقع نشد.
۲۰۰.

ارزیابی آثار سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی بر شاخص رفاهی هزینه زندگی خانوارهای شهری ایران

کلید واژه ها: سیستم مخارج خطیشاخص درست هزینه زندگیسیاست های تنظیم بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
با توجه به اهمیت سیاست های تنظیم بازار، این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری طراحی و به اجرا گذاشته شده است. برای این منظور، سیستم مخارج خطی خانوارهای شهری برآورد و شاخص درست هزینه زندگی محاسبه شده است. سپس، سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی در قالب ارقام ریالی هزینه شده برای اجرای این سیاست ها بر رفاه خانوارهای شهری در قالب شاخص درست هزینه زندگی برازش شده است. نتایج حاصل از برازش سیاست های تنظیم بازار کالاهای اساسی به قیمت های جاری بر معکوس شاخص درست هزینه زندگی نشان می دهد با افزایش مبالغ ریالی یارانه کالاهای اساسی به میزان یک میلیارد ریال، به طور متوسط شاخص درست هزینه زندگی به میزان 004/0 واحد درصد کاهش می یابد. افزایش مبالغ ریالی برای خرید تضمینی برنج و گندم به میزان یک میلیارد ریال، شاخص درست هزینه زندگی را 009/0 واحد کاهش می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان