فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۷۹۹ مورد.
۱.

تجزیه و تحلیل رفتار مالی نوسانات بازار سرمایه (مورد مطالعه: بازار سهام تهران)

کلید واژه ها: بازده سهام نوسان دوره ایی رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۷
هدف این مقاله، ارائه الگوی نوسان بازده میان شاخص بازار های بورس و فرابورس و تحلیل این روند می پردازد و در این راستا، ثابت بودن همبستگی شرطی دو شاخص مزبور مورد بررسی قرار می گیرد. این دو شاخص مربوط به بازار بورس و فرابورس بوده که براساس معیارهایی از جمله رتبه بندی اعتباری، اندازه شرکت، میزان شناور بودن سهام و نقدشوندگی، شفافیت و اطلاع رسانی و تداوم سودآوری است. در این مقاله از مدل گارچ دومتغیره برای محاسبه همبستگی میان بازده شاخص های سهام و بررسی فرض ثبات همبستگی شرطی میان دو سری زمانی استفاده می شود. جهت بررسی فرض صفر مبنی بر وجود همبستگی شرطی ثابت، از تست آماری ماتریس اطلاعات استفاده خواهیم کرد. نتایج این تحقیق، فرض ثابت بودن همبستگی شرطی با گذر زمان را رد می کند. همچنین با بررسی بازده روزانه، روز شنبه، دارای بیشترین بازده و ریسک کمتری بوده و مناسب ترین زمان جهت انجام معاملات می باشد. با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار سرمایه طی سال های اخیر و ریسک ناشی از سرمایه گذاری در بورس، پس از بررسی بازده ماهانه، به ترتیب در دو بازار، ماه های فروردین و مرداد، بیشترین بازده را داشته و به طور کلی فصل های بهار و تابستان زمان مناسب تری برای معاملات می باشد. که این نتایج نشان دهنده عدم ثبات بازار سرمایه در طول سال بوده و باعث ایجاد مخاطرات گوناگون و رفتار هیجانی سهامداران در خرید و فروش سهام شده است که خود تبعات اقتصادی و معضلات فراوانی را ایجاد می نمایاند.
۲.

ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مدیریت عملکرد کارت امتیازی متوازن شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
منابع انسانی با ظرافتها و پیچیدگی هایی که دارد، منبعی بزرگ و بهعبارتی اصلی ترین منبع برای یک سازمان محسوب می شود در این تحقیق سعی شده است تا با رویکرد مدل کارت ارزیابی متوازن (BSC) عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 16 تهران سنجیده شود. در این پژوهش معیارها و مولفه های ارزیابی عملکرد شناسایی شده و با بررسی سازمانهای برتر در حوزه ارزیابی عملکرد این شاخصها در قالب کارت ارزیابی متوازن ارائه شدند. پس از وزندهی با منطق تصمیمگیری چند معیاره، فرآیند ارزیابی عملکرد بین 104 نفر از کارکنان شهرداری در منطقه 16 تهران اجرا شد. نتایج نشانداد که امتیاز کارکنان شهرداری در بعد مشتری بیشتر از سایر ابعاد بود. در ابعاد مالی، حوزه مالی و اقتصاد شهری و شهرسازی، در فرآیندهای داخلی ، حوزه های مالی و اقتصاد شهری و شهرسازی، در رشد و یادگیری حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی و در زمینه مشتری نیز حوزه مالی و اقتصاد شهری نیز با تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر حوزه ها در سطح 05/0، حوزههای پیشرو بودند.
۳.

بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش

کلید واژه ها: متخضصان ورزشی منابع انسانی مدیران تربیت بدنی متخصصان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف:این تحقیق با هدف بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه انجام شده است.روش شناسی: این تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل:مدیران اجرایی، متخصصان ورزشی و روسای هیئت های ورزشی،کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه می باشند.برای نمونه گیری با توجه به کوچک بودن حجم جامعه از روش کل شمار استفاده و 87 پرسشنامه توزیع شد.ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته دو بُعدی وضع موجود و مطلوب حضور متخصصان بود که روایی آن به وسیله متخصصان تأیید شد و برای پایایی درونی از ضریب آلفای کرونباخ وضع موجود (8/0=α) و وضع مطلوب (9/0=α) استفاده شد.یافته ها:برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد. وضع موجود حضور متخصصان در مشاغل مدیریتی از وضع مناسب و مطلوبی برخوردار نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنادار است.بحث و نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان داد که وضع موجود حضور متخصصان تحصیل کرده تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه از وضع مناسب و مطلوبی برخوردار نیست.به عبارت دیگر از نظر پاسخ دهندگان متخصصان تحصیل کرده کمی در مشاغل مدیریتی ورزش استان حضور دارند و وضع مطلوب حضور متخصصان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش بایستی در حد بالایی باشد.به عبارتی در مشاغل مدیریتی ورزش از متخصصان تحصیل کرده بایستی استفاده بیشتری شود،یعنی در بیشتر مشاغل مدیریتی ورزش حضور متخصصان پررنگ تر باشد
۴.

بررسی تأثیر اجتماعی شرکت ها بر رفتار مصرف کنندگان

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار مصرف کنندگان مسئولیت اجتماعی مسئولیت اقتصادی مصرف کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از مواردی است که امروزه موردتوجه سازمان ها شرکت های مختلف قرارگرفته است، در این پژوهش به بررسی رابطه این دو مفهوم پرداخته شده است تا میزان تأثیرگذاری مسئولیت اجتماعی بر روی رفتار مصرف کنندگان موردبررسی قرار می گیرد، جامعه موردبررسی نیز مشتریان بانک ملت در شهر اصفهان بود که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری نامحدود است از حجم جامعه آماری نامحدود کوکران که به تعداد ۳۸۵ نفر بود استفاده شد و با استفاده زا روش نمونه گیری تصادفی ساده نیز پرسشنامه ای برای مسئولیت اجتماعی با تعداد ۲۱ گویه و چهار زیر شاخص مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی و مسئولیت اخلاقی و مسئولیت بشردوستانه از پرسشنامه کارول (۱۹۹۸) و پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف کننده آیزون و فشبن (۲۰۰۳) استفاده شد. این پرسشنامه دارایی ۱۴ سؤال و ۳ زیرمقیاس یا بُعد (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده ) است. با استفاده از نرم افزار smart pls و آزمون آماری تکنیک مربعات جزئی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد که نتایج نشان دهنده این امر بود که روابط بین زیر شاخص مسئولیت اجتماعی و رفتار مصرف کنندگان معنی دار و مثبت است و رعایت مسئولیت اجتماعی از طرف کارکنان بانک ملت توانسته است بر روی رفتار مصرف کنندگان تأثیر مثبتی را بگذارند و نتایج نیز نشان داد که مسئولیت اجتماعی در حدود ۸۰ درصد از رفتار مصرف کننده را می تواند پیش بینی کند و میزان برازش مدل مفهومی پژوهش نیز با میزان ۴۲% نشان داد که برازش این مدل بسیار قوی است.
۵.

بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیل کننده فرصت رشد

کلید واژه ها: نگهداشت وجوه نقد فرصت رشد بیش اطمینانی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
درسال های اخیر، در ادبیات مالی، توجه روز افزونی به سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها شده است. این علاقه و توجه، ناشی از این واقعیت است که شرکت ها، مقادیر با اهمیتی از وجه نقد را در ترازنامه خود نگهداری می کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیل کننده فرصت رشد می باشد. این پژوهش دارای سه فرضیه می باشد. نمونه مورد استفاده در برگیرنده اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. این اطلاعات از صورت های مالی موجود در پایگاه های اطلاعاتی همچون نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده اند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات پس رویدادی بوده که براساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده شده، انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت بر نگهداشت وجوه نقد تأثیر معناداری ندارد و فرصت رشد نقش تعدیل کننده بر تأثیرگذاری بیش اطمینانی مدیران بر نگهداشت وجوه نقد ندارد.
۶.

ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک بهینه کاوی (Benchmarking) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بهینه کاوی کارت امتیازی متوازن تصمیم گیری چند معیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
ارزیابی عملکرد از ابزارهای اصلی و اساسی مدیریت جهت تحقق اهداف و برنامههای سازمان است. در فضای رقابتی کنونی، الگوبرداری از بهترینها (بهینهکاوی) ، یک رویکرد معمول برای تسهیل یادگیری از سازمان های برتر و افزایش بهرهوری سازمانها، شده است. در این پژوهش ابتدا با کمک روش بهینهکاوی، معیارها و مولفه های ارزیابی عملکرد شناسایی شده و با بررسی سازمانهای برتر در حوزه ارزیابی عملکرد این شاخصها در قالب مدل کارت ارزیابی متوازن ارائه شدند. پس از وزندهی با منطق تصمیمگیری چند معیاره (AHP)، فرآیند ارزیابی عملکرد بین 104 نفر از کارکنان شهرداری در 14 حوزه مدیریتی در منطقه 16 تهران اجرا شد. نتایج نشانداد عملکرد کارکنان در بعد مشتری شهرداری تهران علاوه بر اینکه کم ترین فاصله را عملکرد شهرداری های برتر در حوزه ارزیابی عملکرد داشت، در برخی موارد با این سازمان ها هم پوشانی نیز داشته است. با توجه به نتایج بهینه کاوی و مقایسه با بهترینها شهرداری منطقه 16 تهران با حدود ایدهآل در مقایسه با سازمانهای برتر در زمینه اجرای ارزیابی عملکرد تفاوت قابل ملاحظهای داشت که نیازمند تجدیدنظر در خطمشی سازمان جهت ارتقا و بهبود عملکرد خود میباشد.
۷.

تاثیر عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه (به انضمام مطالعه موردی)

کلید واژه ها: بهره وری کارکنان کم سابقه عوامل مدیریتی اداره کل رفاه شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
پژوهش حاضر با هدف تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را یک گروه 35 نفره از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی اداره کل رفاه شهرداری تهران بودند. تجزیه و تحلیل های لازمه از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تأثیر معنادار دارند. بر اساس نتایج فرضیه تحقیق پیشنهاد می شود که در اداره کل رفاه شهرداری تهران، مدیران و سرپرستان به موارد زیر توجه خاص مبذول دارند: حمایت عاطفی و معنوی از زیردست، ایفای نقش مربی، بر قراری عدالت مراوده ای بین زیر دستان، ارتباط مؤثر با زیر دست جهت حل مسائل و مشکلات کاری، و نظارت دقیق در ماه های اول استخدام.
۸.

مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران)

کلید واژه ها: مدیریت دانش فراگیری دانش ذخیره سازی دانش اشتراک گذاری دانش عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی (مطالعه موردی شرکت کاله مازندران) انجام گرفته است که از دسته تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش های همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت کاله مازندران در شهر آمل و سال 1400 بود. با توجه به تعداد جامعه پژوهش و بر اساس جدول کرجسای مورگان، تعداد 242 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، استاندارد عملکرد مالی و استاندارد مدیریت دانش بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از جدول فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و آزمون های همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر (رگرسیون خطی چندگانه) برای بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از بسته آماری SPSS نسخه 25 و جهت طراحی مدل نهایی تحقیق از نرم افزار AMOS نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی شرکت کاله مازندران ارتباط مثبت و معناداری دارند. همچنین، ابعاد فراگیری دانش، ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش بر عملکرد مالی شرکت تولیدی کاله مازندران تأثیر مثبت معناداری دارند و این ابعاد توانایی پیش بینی 2/53 درصد از واریانس کل میزان تغییرات عملکرد مالی این شرکت را دارند. در نهایت مدل تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرکت کاله مازندران طراحی شد و مورد برازش قرار گرفت که نتیجه بیانگر این بود شاخص های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق تأیید می شود.
۹.

بررسی تاثیر مهارتهای سرپرستی و مدیریت در کارآیی سازمانی مدیران سازمان های دولتی اردبیل

کلید واژه ها: سازمان های دولتی مهارت های سرپرستی مدیریت کارآیی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۸۰
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مهارتهای سرپرستی و مدیریت در کارآیی سازمانی مدیران سازمانهای دولتی اردبیل می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق همبستگی می باشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران (ارشد، میانی و پایه) سازمانهای (دارالقرآن اردبیل، اداره اوقاف و اداره فرهنگ و ارشاد، استانداری) شهر اردبیل می باشند که تعداد آنها برابر 106 نفر می باشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی طبقه ا ی بود. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر بدست 83 آمده است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد مهارتهای سرپرستی و مدیریتی با پایایی 79/0 و کارآیی سازمانی با پایایی 85/0 استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمونهای رگرسیون چندگانه انجام گرفته است. نتایج یافته های تحقیق حاکی از آن است که ابعاد مهارتهای سرپرستی و مدیریت (مهارت فنی مدیریتی، مهارت انسانی مدیریتی و مهارت ادراکی مدیریتی) بر کارآیی سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی تاثیر مثبت معنی داری دارد.
۱۰.

اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش مدیریت منابع انسانی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد سریع آن در جامعه ، ضرورت آموزش آن بخصوص در سازمانهای دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی بود که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجراشد. جامعه آماری شرکت فولاد پایا به تعداد 120 نفر با فرمول کوکران جهت نمونه آماری انتخاب گردید ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه آموزش فناوری اطلاعات برنان و هالیستر و آموزش مدیریت منابع انسانی می باشد که روایی آن از طریق 30 نفر از صاحب نظران بررسی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرنباخ محاسبه و ضریب پایایی 72/0بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی نقش آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی از معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی در ابعاد و مؤلفه های، جذب و به کارگیری، آموزش و یادگیری، انگیزش، حفظ و نگهداری منابع انسانی در سازمان های آموزشی مؤثر است.
۱۱.

طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نوسازی استراتژیک کارآفرینانه کارآفرینی سازمانی کارآفرینی رسانه ای سازمان های رسانه ای

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت رسانه
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
با توجه به ویژگی های پویای صنعت رسانه و بازار محصولات رسانه ای، تحولات بیرونی و درونی این صنعت بسیار بالا هستند و سازگاری با این تغییرات از جمله نیازهای مدیریت است. نوسازی استراتژیک کارآفرینانه عاملی است که به موفقیت بلندمدت سازمان و چگونگی بهره برداری از فرصت های محیطی کمک خواهد کرد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی و از لحاظ روش دارای رویکردی آمیخته اکتشافی است که باهدف طراحی مدل مفهومی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای انجام شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی 17 نفر از مدیران ارشد سازمان های رسانه ای و متخصصان دانشگاهی هستند که سابقه فعالیت در حوزه رسانه را دارا بوده اند و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش را نیز مدیران، کارشناسان، خبرگان و فعالان سازمان های رسانه ای تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامعین تعداد 384 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی روش تحلیل محتوا و برای داده های کمی از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزارهای معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد تمامی ابعاد و مولفه های نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای مورد تأیید واقع شدند و عوامل موثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه به ترتیب چابکی استراتژیک، ایجاد قابلیت های سازمانی، کشف و بهره برداری از فرصت های محیطی، هم آفرینی ارزش و بازطراحی در مدل کسب وکار می باشد.
۱۲.

تأثیر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان)

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا عدالت سازمانی رضایت شغلی تعهد سازمانی تعالی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
علیرغم اینکه رهبری تحول گرا و تعالی از مهم ترین متغیرها در ادبیات سازمان ها می باشند، هنوز اطلاعات کمی در مورد این دو متغیر و عوامل تاثیرگذار بر آن و تاثیرپذیر از آن وجود دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر رهبری تحول گرا بر تعهد، رضایت و عدالت سازمانی و هم چنین تاثیر عوامل مذکور بر تعالی می باشد که بکارگیری سه متغیر مذکور به عنوان متغیر میانجی در رابطه رهبری تحول گرا و تعالی سازمانی، جنبه نوآورانه پژوهش حاضر می باشد. پژوهش حاضر، در بازه زمانی 6 ماهه اول سال 1400، با جمع آوری داده ها از 141 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان، اجرا گردید. روایی محتوای پرسشنامه ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شده است. فرضیه های پژوهش با مدل سازی معادلات ساختاری مدلسازی گردید و با بکارگیری نرم افزار AMOS آزمون شد. مطابق با یافته های پژوهش، رهبری تحول گرا بر رضایت شغلی (86/0= β)، عدالت سازمانی (81/0= β) و تعهد سازمانی (98/0= β) تأثیر معنادار دارد. همچنین رضایت شغلی (23/0= β)، عدالت سازمانی (52/0= β) و تعهد سازمانی (17/0= β) بر تعالی سازمانی تأثیر معنادار دارد. پژوهش حاضر به مدیران سازمانها و بالاخص شرکت ذوب آهن پیشنهاد می کند به منظور ارتقاء تعالی سازمانی بر افزایش رضایت شغلی کارکنان، ایجاد عدالت سازمانی و ارتقاء تعهد کارکنان متمرکز شوند.
۱۳.

تبیین نقش عدالت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد افراد در سازمان (موردمطالعه: شهرداری منطقه 5 تهران)

کلید واژه ها: عدالت عدالت سازمانی تعهد افراد رفتار و عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
پژوهش حاضر به تبیین نقش عدالت سازمانی و تاثیر ان بر تعهد افراد در سازمان هه می پردازد. تحقیق درباره عدالت معمولاً باتوجه به رویدادهای پیشین (که قضاوت این افراد را تحت تأثیر قرار می دهد) و عواقب آن رویدادها در هنگام ارزیابی انجام می شود. در این تحقیق منظور از عدالت سازمانی نمره ای است که آزمودنی ها به پرسش نامه استاندارد عدالت سازمانی در سه مؤلفه عدالت رویه، عدالت توزیعی و عدالت تعاملی و نمره ای است که آزمودنی ها به پرسش نامه استاندارد تعهد سازمانی در سه مؤلفه هنجاری، مستمر و عاطفی، می دهند. در تحقیق حاضر جامعه آماری، کارکنان شهرداری منطقه 5 شهر تهران به دلیل دردسترس بودن انتخاب شده اند که تعداد آنها 1367 نفر می باشند. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده می باشد که بر اساس جدول مورگان 300 نفر به دست آمده است.یافته ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند و در نهایت نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدالت توزیعی و رویه ای و مراوده ای و انواع تعهد به سازمان ارتباط معناداری وجود دارد.
۱۴.

تاثیر بازاریابی شبکه ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی

کلید واژه ها: بازاریابی شبکه ای ابعاد برند آگاهی از برند عملکرد برند نوآوری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت بازاریابان ایرانیان زمین (بیز) در نیمه دوم سال 1400 با بیش از400/000 بازاریاب فعال در ایران می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و کمی است و ابزار سنجش آن، پرسشنامه است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 384 برآورد شده است که 386 پرسشنامه بین افراد توزیع و در نهایت جمع آوری شد. پایایی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS،0/934 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها: با توجه به جدول استخراج شده از نرم افزار PLS، آلفای کرونباخ تمام شاخص ها بالای 0/7 بوده؛ که به معنی پایایی آنها می باشد. در این پژوهش از روش روایی صوری و محتوایی جهت اعتبار پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده می گردد. بر اساس مدل معادلات ساختاری، اقدام به آزمون فرضیه های پژوهش شده است. یافته ها حاکی از آن است که تمام فرضیه های پژوهش مورد قبول واقع شده اند. نتایج: نتایج پژوهش به طور کلی نشان دهنده این است که بازاریابی شبکه ای بر ابعاد برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد و نوآوری سازمانی رابطه بین بازاریابی شبکه ای و ابعاد برند را تعدیل می کند.
۱۵.

بررسی توسعه منابع انسانی و تأثیر آن بر موفقیت اجرای استراتژی های بازاریابی

نویسنده:

کلید واژه ها: منابع انسانی توسعه منابع انسانی بازار یابی راهبردهای بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
نیروی انسانی یکی از عوامل تأثیرگذار در سازمان است که عدم توجه و نادیده گرفتن این منبع ارزشمند سازمانی می تواند لطمات جبران ناپذیری به سازمان وارد کند همچنین توجه به این منبع ارزشمند میتواند تأثیرات بسیار زیادی را در عملکرد سازمانی داشته باشد، یکی از جنبه هایی که در موفقیت سازمان دارای نقش بسیار پررنگی است اجرای موفقیت آمیز راهبردهای بازاریابی است، به همین دلیل در این پژوهش به رابطه بین توسعه منابع انسانی و موفقیت در اجرای راهبرد های بازاریابی توجه شده است، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است، پژوهش در سطح شهر اصفهان و در بین مدیران شرکت های خصوصی انجام شده است که از بین شرکت های فعال ۱۵ شرکت با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش توسعه منابع انسانی و پرسشنامه استاندارد برای سنجش ارزیابی اجرای راهبردهای بازاریابی استفاده شده است، برای انجام تحلیل از نرم افزار SPSS۲۳ استفاده شده است و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این نتیجه به دست آمده است که بین آموزش نیروی انسانی، ارزیابی توسعه ای، روابط بین فردی (منتورینگ) و تجربه شغلی کارکنان با موفقیت در اجرای راهبردهای بازاریابی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد و افزایش در توانایی و توسعه منابع انسانی باعث بهبود درروند اجرای موفقیت آمیز راهبردهای بازاریابی در شرکت های خصوصی شهر اصفهان می شود.
۱۶.

تاثیر حضور هیئت مدیره و مدیر مالی خان م در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: هیئت مدیره خانم مدیر مالی خانم و سودآوری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مهارتهای عمومی مدیریت
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
 4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تولید و سازمان سایر
 5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار اشتغال زنان
 6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سایر
 7. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۳۰۰۴ تعداد دانلود : ۴۲۵۲
در این تحقیق در پی آن هستیم که بدانیم حضور خانم ها در هیئت مدیره شرکت به همراه مدیر مالی خانم به خاطر سبک مدیریت خاص و وجود شایستگی های خانم ها، آیا در سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارد یا نه. برای این منظور به صورت سامانمند 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1389 الی 1395 انتخاب نمودیم، که از این بین در 29 هیئت مدیره شرکت و در 10 پست مدیر مالی خانم حضور دارد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یا بین سودآوری شرکت و هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد یا اصلا هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۷.

بررسی نحوه تصمیم گیری و ارتباط سنجی آن با خلاقیت سازمانی و سواد اطلاعاتی مدیران مس سرچشمه کرمان

کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی خلاقیت سازمانی نحوه تصمیم گیری مدیران

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت دانش
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۷۴۷
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی نحوه تصمیم گیری و ارتباط سنجی آن با خلاقیت سازمانی و سواد اطلاعاتی مدیران مس سرچشمه کرمان است؛ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان مس سرچشمه کرمان به تعداد 554 نفر می باشد حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 226 نفر محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه؛ پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران برگرفته از نظریه های تننبام اشمیت و وروم – یتون، پرسشنامه سواد اطلاعاتی مدیران محقق ساخته مبتنی بر مؤلفه های تعیین شده توسط انجمن کتابخانه های دانشکده ای و تحقیقاتی آمریکا و پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیه ها، نخست با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدلهای اندازه گیری پژوهش در نرم افزار Amos Graphics برآورد و آزمون شدند؛ سپس، از طریق فن رگرسیون چندگانه، داده ها به مدلهای معادلة ساختاری برازش شدند. برای بررسی مدلهای پژوهش، شش شاخص مجذور کای، مجذور کای بهنجار شده، برازش افزایشی، برازش تطبیقی، توکر لوئیس و ریشه دوم مربعات خطای برآورد بررسی و ارزیابی شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که نحوه تصمیم گیری مدیران (آمرانه، مشورتی، مشارکتی) با خلاقیت سازمانی کارکنان و سواد اطلاعاتی، همچنین سواد اطلاعاتی با خلاقیت سازمانی کارکنان در مس سرچشمه کرمان رابطه دارد؛ رابطه ای که به وسیله سواد اطلاعاتی مدیران میانجیگری می شود.
۱۸.

نمودار تأثیر برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی آینده پژوهانه براساس رویکرد ترکیبی تغییر یافته رولند برگر-لایپزیک و تکنیک دیمتل فازی (مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیمتل فازی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی آینده پژوهانه نمودار تاثیر ماتریس تاثیر/عدم قطعیت رویکرد ترکیبی تغییر یافته رولندبرگر و لایپزیک

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
دستیابی به استراتژی های مرتبط با برنامه ریزی منابع انسانی بر مبنای فرایند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی آینده پژوهانه، نیازمند طی شدن مراحل مختلفی است. در سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان، با استفاده از رویکرد ترکیبی تغییر یافته رولند برگر-لایپزیک، پس از تهیه چک لیست آماده سازی و فرایند بازخورد ذینفعان 360 درجه و شناسایی عواملی که دارای پتانسیل تأثیرگذاری و عدم قطعیت می باشند و همچنین انجام تحلیل های لازم برای شناسایی نقاط کور و سیگنال های ضعیف، آنها را به ماتریس تأثیر/عدم قطعیت وارد نمودیم تا روندها، عوامل کم اهمیت و عدم قطعیت های بحرانی را مشخص کنیم، سپس با بهره گیری از عدم قطعیت های بحرانی ایجاد شده، دو دسته بندی کلی برای شناسایی عدم قطعیت های کلیدی ایجاد نمودیم و با توسعه های مثبت و منفی آنها بر روی محورهای ماتریس سناریو و برگزاری جلسه بارش فکری، چهار سناریو قلعه مستحکم سازمان، سازمان در محاصره، سازمان در محیط امن، سازمان در آستانه سقوط ایجاد نمودیم و نهایتا با بهره گیری از روندها و عدم قطعیت ها و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، زنجیره ی روابط علت و معلولی و اهرم راهبردی که در پس هر سناریو وجود دارد را مشخص نمودیم تا نهایتاً با استفاده از نمودار تأثیر، توسعه هایی را نشان دهیم که چنانچه تا سال 1400 اتفاق بیفتند می توانند عدم قطعیت های کلیدی برنامه ریزی منابع انسانی سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان را در جهت های مثبت یا منفی توسعه دهند.
۱۹.

جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذب منابع انسانی تاپسیس فازی شایستگی های حرفه ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۴ تعداد دانلود : ۷۹۵۵
این پژوهش با هدف تعیین، وزن دهی و سنجش شایستگی های حرفه ای موردنیاز برای جذب منابع انسانی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر انجام شد. براساس تحلیل محتوای  برنامه ها و مستندات خارجی و داخلی، هشت شایستگی شامل: دانش و تخصص فنی، استدلال و حل مسئله، اخلاق و مسئولیت حرفه ای، کارتیمی، برقراری ارتباط، رهبری، خلاقیت و نوآوری و دیدگاه سیستمی تعیین شد. این شایستگی ها به غیراز دانش و تخصص فنی، طبق روش تاپسیس فازی در قالب نیم رخ های شغلی، وزن دهی و رتبه بندی شدند. وضعیت شایستگی های حرفه ای 535 داوطلب استخدامی در شرکت گل گهر براساس آزمونی که به همین منظور تهیه شده بود، سنجیده شد. باتوجه به نمره هر داوطلب در شایستگی های موردنظر و وزن به دست آمده برای هر کدام از شایستگی های حرفه ای در نیم رخ شغلی مرتبط، امتیاز نهایی داوطلب در شغل موردآزمون مشخص شد و سپس داوطلبان یک شغل براساس امتیاز کسب شده، رتبه بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان اقدامی مؤثر برای بهینه سازی فرایند جذب منابع انسانی در سازمان ها و شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد.
۲۰.

طراحی الگوی طفره روی سازمانی و تأثیر آن برعملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی رضایت طفره روی سازمانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی تحول سازمانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۸۹۸
طفره روی سازمانی، به تمایل فرد برای کاهش عامدانه تلاش ذهنی و جسمی خود، درحین فعالیت سازمانی اشاره دارد. لذا مدیریت این پدیده می تواند موجب بهبود سطح عملکرد سازمان گردد. بر این اساس تحقیق حاضر، بدنبال طراحی مدلی است که چگونگی تأثیر طفره روی سازمانی را بر عملکرد سازمان نشان دهد، بدین منظور ابتدا، نظر 15 نفر از نخبگان حوزه منابع انسانی از طریق فن دلفی، در خصوص شاخص های تأثیرگذار بر طفره روی سازمانی، حول محورهای پنجگانه سازمان اخذ گردیده و پس از جمع بندی و طراحی مدل پیشنهادی، برازش آن با تدوین پرسشنامه و توزیع آن در بین 180 تن از کارکنان وزارت ارتباطات مورد پیمایش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق در بخش کیفی با کمک فن دلفی، در بخش طراحی مدل، باکمک معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS و در بخش استنباطی با کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. بدین منظور ابتدا روایی و پایایی پرسشنامه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و پس از اثبات نرمال بودن توزیع داده ها،  با کمک آزمون تحلیل عاملی تاییدی، مدل ترسیم شده با 5 مولفه و 25 شاخص، تایید گردید. پس از آن توسط پرسشنامه ای ترکیبی، تاثیر این مدل بر عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گرفت. داده های این بخش از تحقیق توسط نرم افزار spss (با کمک آزمون t تک نمونه ای) بررسی شده و تاثیر همه ابعاد طفره روی سازمانی بر عملکرد سازمان توسط 5 فرضیه سنجیده شده و تأیید گردید. لذا در پایان به مدیران پیشنهاداتی ارائه گردیده است تا با مدیریت بهینه طفره روی سازمانی، بتوانند عملکرد سازمان را بهبود بخشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان