نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه تاریخ و باستان شناسی

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه تاریخ و باستان شناسی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۴
 • تعداد کل مقالات: ۳۶
مهدی قربانی

مهدی قربانی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۲
 • تعداد کل مقالات: ۴۶
احسان الله شکراللهی

احسان الله شکراللهی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۴
عبدالرضا چاریی

عبدالرضا چاریی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۴
مجید اسدی فارسانی

مجید اسدی فارسانی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۵
نوید گلچین

نوید گلچین

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱
رضا افهمی

رضا افهمی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۴۶
عبدالله میرزایی

عبدالله میرزایی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۰
هدی رفاهی

هدی رفاهی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۵
مهسا صفاریان

مهسا صفاریان

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱
نجمه فتوحی فیروزآبادی

نجمه فتوحی فیروزآبادی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲
محمدرضا رهیده

محمدرضا رهیده

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱