نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی - گروه روان شناسی

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی - گروه روان شناسی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۴۲
 • تعداد کل مقالات: ۴۲
سیده سمیه جلیل آبکنار

سیده سمیه جلیل آبکنار

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۰
رضا پورحسین

رضا پورحسین

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۲
 • تعداد کل مقالات: ۳۸
محمد عاشوری

محمد عاشوری

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۲
محمود مهرمحمدی

محمود مهرمحمدی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۱۴
بهاره بابایی

بهاره بابایی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱
رضا باقریان سرارودی

رضا باقریان سرارودی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۴
حسین عبداللهی

حسین عبداللهی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۴
احد نویدی

احد نویدی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۵
علی عبدی

علی عبدی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۱
محمدرضا نیستانی

محمدرضا نیستانی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۲
مهدی سبحانی نژاد

مهدی سبحانی نژاد

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۷۸
باقر غباری بناب

باقر غباری بناب

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۰۴
مریم افضل خانی

مریم افضل خانی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۶
هدی پوررضاییان

هدی پوررضاییان

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۳
الهه ابراهیمی درچه

الهه ابراهیمی درچه

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱
احسان طوفان نژاد

احسان طوفان نژاد

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۱
حسین مطلبی

حسین مطلبی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۳
رضا ناصری جهرمی

رضا ناصری جهرمی

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۹
حیدر قمری

حیدر قمری

 • تعداد مقالات در حوزه تخصصی جاری : ۱
 • تعداد کل مقالات: ۸