محمدعلی اصلان خانی

محمدعلی اصلان خانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۳.

هوش هیجانی در ورزشکاران معلول

کلید واژه ها: هوش هیجانیپارالمپیکورزشکاران معلول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۹۰۳
"نمونـه ای از 163 معلول (53 ورزشکار پارالمپیکی، 50 ورزشکار ملی و 60 غیرورزشکار) پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ ان (1997) را تکمیـل کـردند. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان دادند که هر دو گـروه ورزشکـار نسبت به گروه غیرورزشکار دارای هوش هیجانی بالاتـری بودنـد. نتایج تحلیل واریانـس چند متغیری حـاکی از نمره های بـالاتر ورزشکـاران پارالمپیـکی در دو زیر مقیاس خودتحقق دهی و استقـلال نسبت به ورزشکاران ملی بود. ورزشکاران در زیرمقیاسهای خودآگاهی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابـط بین فردی، حل مسئله، تحمل تنیدگـی و شادکامی نسبت به غیرورزشکاران نمره های بالاتری کسب کردند. "
۷.

تاثیر سطح مهارت الگو بر اکتساب و یادداری سرویس ساده والیبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۷۱۰
این تحقیق جهت بررسی تاثیر سطح مهارت الگو )دو نوع متفاوت الگودهی( بر عملکرد و یادگیری سرویس ساده والیبال دانشجویان مبتدی طراحی شد. آزمودنی های این تحقیق را 40 نفر از دانشجویان شهید بهشتی تشکیل دادند که درس تربیت بدنی (1) را در نیمسال دوم سال 83-1382 انتخاب کرده بودند. آزمودنی ها از میان جامعه 300 نفری به صورت تصادفی ساده انتخاب و همچنین به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری گماشته شدند. هر دو گروه 60 کوشش تمرینی را طی سه روز پیاپی انجام دادند. در این تحقیق توصیف های کلامی هم زمان با نمایش ویدیویی به آزمودنی ها ارایه و سپس نتیجه و الگو )فرایند( اجرای سرویس ساده والیبال اندازه گیری شد. به منظور تجزه و تحلیل داده ها و مقایسه گروه های دو گانه از طریق تحلیل واریانس عاملی مرکب و آزمون- تی در گروه های مستقل و وابسته در سطح a=0.05 استفاده شد. نتایج این تحقیق، پیشرفت معنی داری را در امتیازات مربوط به نتیجه و فرایند اجرا در مراحل مختلف آزمون نشان داد. در متغیر اجرا، تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری وجود نداشت. در حالی که، در انتهای مرحله اکتساب و یادداری، آزمودنی های گروه الگودهی ماهر، الگوی حرکت را بهتر از آزمودنی های گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری به نمایش گذاشتند.
۸.

مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی ایستا و P.N.F (از نوع C- R) بر دامنه کشش و قدرت عضله همسترینگ مردان غیر ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و P.N.F بر دو شاخص مهم آمادگی جسمانی یعنی دامنه کشش و قدرت عضله همسترینگ مردان غیر ورزشکار است. بدین منظور 22 نفر از مردان غیر ورزشکار که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند در دو گروه 11 نفری مورد مطالعه قرار گرفتند.گروه اول به مدت 8 هفته به اجرای برنامه تمرین کششی ایستا و گروه دوم در همین زمان به اجرای برنامه تمرین کششی P.N.F با استفاده از شیوه C-R پرداختند. در ابتدا و انتهای مدت زمان تمرین، پیش آزمون و پس آزمون از نمونه ها به عمل آمد، که نتایج با استفاده از آزمون (تی -t) برای گروههای همبسته و آزمون (تی - t) برای گروههای مستقل و با بهره گیری از برنامه کامپیوتری SPSS مورد مقایسه قرار گرفت.آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که یک دوره تمرین 8 هفته ای کشش ایستا به طور معنی داری سبب افزایش دامنه کشش و نیز قدرت عضله همسترینگ مردان غیر ورزشکار می گردد. همچنین یک دوره تمرین 8 هفته ای کشش P.N.F با استفاده از شیوه C-R موجب افزایش دامنه کشش و نیز قدرت عضله همسترینگ مردان غیر ورزشکار می شود که این افزایش از نظر آماری معنی دار است، بر اساس یافته های تحقیق معلوم شد که یک دوره تمرین 8 هفته ای کشش F.P.N با استفاده از شیوه C-R در مقایسه با یک دوره تمرین 8 هفته ای کشش ایستا موجب افزایش دامنه کشش عضله همسترینگ مردان غیر ورزشکار نمی شود. اگرچه یک دوره تمرین 8 هفته ای کشش P.N.F با استفاده از شیوه C-R در مقایسه با دوره تمرین 8 هفته ای کشش ایستا به طور معنی داری سبب افزایش قدرت عضله همسترینگ مردان غیر ورزشکار می گردد.
۹.

تأثیر یک جلسه تمرین فزاینده هوازی بر سیستم ایمنی خون ورزشکاران جوان و بزرگسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۵ تعداد دانلود : ۷۳۹
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت فزاینده هوازی بر زیررده های گلبول های سفید خون ورزشکاران جوان و بزرگسال شهرستان نهاوند بود آزمودنی های تحقیق 15 ورزشکار مرد جوان داوطلب با میانگین سنی 30/1+33/14 سال و 15 ورزشکار مرد بزرگسال داوطلب بامیانگین سنی 08/1+15/24 سال بودند که در آزمون استاندارد بروس فعالیت فزاینده هوازی تا سر حد خستگی شرکت کردند در این تحقیق که ازنوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود از آزمودنی ها در سه مرحله قبل بلافاصله و یک ساعت پس از انجام آزمون نمونه گیری خون بعمل آمد نمونه های خون برای تعیین میزان عوامل ایمنی خون ( نوتروفیل و لنفوسیت و منوسیت و ائوزینوفیل و بازوفیل ) در آزمایشگاهه پزشکی مورد آزمایش قرار گرفتند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری های تکراری و آزمون مقایسه های چندگانه به روش کمترین تفاوت معنی دار در سطح 05/0< P در نرم افزار SPSS-9 انجام گرفت به طور کلی نتایج نشانداد که تمرین فزاینده هوازی تا سرحد خستگی یک عامل استرس زا و سرکوب گر سیستم ایمنی به شمار می رود و تغییرات سیستم ایمنی خون در جوانان و بزرگسالان ورزشکار بغیر از لکوسیت ها و نوتروفیل ها در دیگر عوامل مشابه است
۱۰.

مقایسه دیدگاه های مدیران، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه و وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه

تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۷۳۹
هدف این تحقیق توصیف و مقایسه دیدگاه های مدیران معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه ووضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمائی و متوسطه شهر جاجرم است جامعه آماری این تحقیق رامدیران معلمان تربیت بدنی ودانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر جاجرم تشکیل می دهند نمونه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران معلمان تربیت بدنی و 5 در صد از دانش آموزان جامعه تحت بررسی است ابزار اندازه گیری تحقیق نیز شامل سه پرسشنامه محقق ساخته ( پرسشنامه مدیران و پرسشنامه معلمان تربیت بدنی و پرسشنامه دانش آموزان ) است که برای سنجش جایگاه وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی از دیدگاه هر سه گروه و سنجش میزان همکاری مدیران از دیدگاه معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان تهیه شده است ضریب پایایی هر سه پرسشنامه که با استفاده از آلفای کرونباخ محسابه شده است به ترتیب برای پرسشنامه مدیران 87/0=a و برای پرسشنامه های معلمان تربیت بدنی ودانش آموزان 84/0=a است تجزیه و تحلیل داده های تحقیق که با استفاده از آماری های توصیفی تحلیل واریانس یک راهه و آزمون میانه انجام گرفت نشان داد که وضعیت کمی وکیفی اجرای درس تربیت بدنی مدارس مورد مطالعه در سطح مطلوب قرار ندارد میازن همکاری مسئولان با اجرای این درس در مدارس در حد متوسط است و بین دیدگاه های گروه های تحت بررسی در خصوص وضعیت کمی اهمیت و جایگاه درس تربیت بدنی تفاوت معنی دار آماری وجود دارد
۱۱.

تعیین ارتباط سرعت پرتاب با اندازه های آنتروپومتریکی در هندبال : ارائه یک مدل آماری

کلید واژه ها: مدل آماریهندبالسرعت پرتاباندازه های آنتروپومتریکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۳۸۹
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین سرعت اولیه پرتاب توپ در شوت های سه گام جفت و ثابت هندبال با اندازه های آنتروپومتریکی دست برتر مردان تیم ملی جوانان است که در اردوی آمادگی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در شهریور ماه 1379 در شهر مقدس مشهد شرکت کرده بودند. تعداد شرکت کنندگان 18 نفر بود و از همه آنها در مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی کمیته ملی المپیک آزمون گرفته شد. در این آزمون سرعت اولیه پرتاب توپ به وسیله دستگاه فیلمبرداری به نام Motion Analyze با سرعت 1000 فریم در ثانیه فیلمبرداری و اندازه گیری شد که پس از آن با نرم افزاری به نام Win Analyze مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین اندازه های آنتروپومتریکی دست برترشان به وسیله کولیس و متر نواری ارزیابی شد. در آن تحقیق از روش های آماری مختلف مانند: آمار توصیفی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد که در تحقیق حاضر است که تجزیه و تحلیل آماری آن از طریق نرم افزاری به نام SPSS انجام شد. در نهایت ضریب همبستگی بین سرعت های اولیه پرتاب توپ در شوت های سه گام جفت و ثابت هندبال با اندازه های آنتروپومتریکی دست برترشان بدست آمد همچنین معادلات رگرسیون این سرعت ها بر حسب اندازه های آنتروپومتریکی برگزیده ارایه شد
۱۳.

بررسی و توصیف رابطه موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش دانشگاه های کشور

تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۰
هدف ازاین تحقیق، بررسی وتوصیف رابطه ی موجود بین سبک های مختلف رهبری با رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش تمام وقت دانشگاه های کشوراست.بدین منظور تعداد140نفر ازاستادان زن ومرد مشغول به خدمت در دانشگاه های اصلی ‹دانشگاه مادرهراستان› هر استان که درزمان انجام تحقیق 5/72 درصد از جامعه ی تحت بررسی را تشکیل می دادند،به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.ابزار اندازه گیری مورد استفاده دراین تحقیق ،دو پرسشنامه ی استاندارد،انطباق پذیری واثربخشی رهبر از دیدگاه دیگران وشاخص توصیف شغلی به همراه یک پرسشنامه ویژگی های فردی برای تعیین سن،جنس،سابقه ی خدمت،نوع استخدام ومیزان تحصیلات آزمودنی های تحقیق بود.تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق هم با استفاده از فنون همبستگی ساده وآنالیز واریانس انجام گرفت.تجزیه وتحلیل داده های آماری نشان داد که از بین سبک های رهبری مورد مطالعه درجامعه ی تحت بررسی سبک های رهبری استدلالی ومشارکتی ازجمله رفتارهای مدیریتی مسلط واثر بخش است .نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که بین رفتارهای هبری استدلالی ومشارکتی با رضایت شغلی رابطه ی مثبت ومعنی دارآماری وجود دارد.در حالی کهاین رابطه بین سبک های رهبری دستوری وتفویضی با رضایت شغلی در جامعه ی تحت بررسی بسیارکم ،منفی وغیر اثربخش است.
۱۴.

بررسی و مقایسه منتخبی از ویژگی های روان شناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۴۶۳
286 دانشجوی ورزشکار و340 دانشجوی غیرورزشکار دانشگاه های دولتی مستقر درتهران با هدف توصیف ومقایسه ی برخی از ویژگی های روان شناختی در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری تحقیق ،یک پرسشنامه ی ویژگی های فردی ویک پرسشنامه ی 50 سوالی در مورد ویژگی های روان شناختی اعتماد به نفس ،تمرکز حواس ،انگیزش ،انرژی روانی ،تنظیم هدف وتصویرسازی ذهنی بود که قبل از اجرا، اعتبار روایی آن در جامعه ی مورد نظر ارزیابی شد.سپس با استفاده از این پرسشنامه ویژگی های روان شناختی فوق درهر یک از گروه های دانشجوی دختر وپسر ورزشکار وغیر ورزشکار ارزیابی گردید.به طور کلی فرضیه های تحقیق بیان می دارد که شرکت منظم واصولی در فعالیت های بدنی وورزشی بر رشد روانشناختی دانشجویان در جامعه ی تحت بررسی تاثیر مثبت دارد.داده های حاصل از تحقیق با به کارگیری روش های آماری توصیفی ،آزمون خی دو برای مقایسه ی هریک از ویژگی های روان شناختی در گروه های ورزشکار وغیرورزشکار وهمچنین تحلیلواریانس دوطرفه‹ Two-way ANOVA › برای تعیین اثر عامل ورزشکاری وغیرورزشکاری با جنسیت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق در مجموع نشان دادکه شرکت منظم واصولی دانشجویان در فعالیت های بدنی وورزشی بررشد ویژگی های روان شناختی مورد مطالعه در جامعه ی تحت بررسی تاثیر مثبت دارد. مقداراین تاثیر در رشد توانایی های روان شناختی ورزشکاران در مقایسه با غیرورززشکاران از نظر آماری معنی دار است.
۱۵.

تاثیر حرکت و فعالیتهای جسمانی در تسهیل فرآیند رشد شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۵۸۰
اگرچه افزایش قابل ملاحظه ی دانش بشری از انسان وجنبه های مختلف آن طی یک قرن اخیر موجب گردیدخه است تا روانشناسان به طورکلی وروانشناسان رشدی به طور اخص فرآیند رشد وتکامل انسان را پدیده ای چند وجهی تلقی کرده وبر رشد یکپارچه وهمه جانبه انسان تاکیدداشته باشند، اما با جرات می توان ادعاکرد که به نقش رفتارهای حرکتی به عنوان یکی ازوجوه بسیارمهم این فرآیند،کمتر توجه شده است.به همین دلیل جایگاه رفتارهای حرکتی دررشد یکپارچه انسان بویژه رشد ذهنی وشناختی ،آن چنان که شایسته است هنوزروشن وشفاف نیست .مقاله ی حاضر قصد دارد تا میزان مشارکت فعالیت های حرکتی را به عنوان ابزاری ارزنده دررشد وتکامل همه جانبه انسان درحد امکان بیان کند. بدین منظور، سعی شده است تا با مروری اجمالی بر دیدگاه ها ونظریه های برخی از روانشناسانرشدی مانند: پیاژه، کفارت، دلاکاتو وهب نقش فعالیت های حرکتی رادرفرآیند رشد شناختی ،نه تنها در سال های نخستین زندگی کودک،بلکه درتمام طول عمرانسان مورد بررسی قرار دهد.مروری بر نظریه های این گروه از صاحب نظران ومتخصصان رشدی نشان می دهد که زمینه های رشد شناختی بویژه در سالهای اولیه زندگی از طریق حرکت وتجربیات ناشی از آن پی ریزی می شود.این درحالی است که تعامل رشدشناختی ا حرکت وفعالیت های بدنی ،جریانی است دو سویه که درتمام گستره ی عمر انسان ادامه دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان