محمود بلوچ

محمود بلوچ

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

ارائه تکنیک های اطمینان بخش به تجارت الکترونیکی

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
در تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان یکی از عناصر اصلی و تأثیرگذار در گسترش این نوع از تجارت است. حتی می توان گفت فاکتور اصلی موفقیت در عرصه ی تجارت الکترونیک، ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار است. با این وجود، اینکه اعتماد در دید خریداران و مصرف کنندگان مجازی چه معنایی دارد، بحثی قابل تأمل است چرا که متغیرهای فردی و زیرساختی مختلفی بر آن مؤثر است؛ از جمله جود زیرساخت های مناسب و قانونی، سیستم های اطلاعاتی. بنابراین می توان گفت در صورتی که خریداران در فضای الکترونیک در خرید خود احساس امنیت داشته باشند، اعتماد شکل می گیرد و این که این امنیت در سایت های مختلف چگونه ایجاد می شود و چه راهکارهای اطمینان بخش دیگری برای تجارت الکترونیکی می توان ارائه داد، در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۲.

رفتار مصرف کننده خرده فروش الکترونیک و کانال های پیوندی

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۲
اینکه مصرف کنندگان کالا در فضای مجازی چه رفتاری را از خود نشان می دهند و چه عواملی بر خرید آنها مؤثر است، یکی از موضوعات مورد توجه در عرصه ی بازاریابی است. برای اینکه بتوان چگونگی رفتار مصرف کنندگان را در محیط مجازی شناسایی کرد، باید بتوان رفتار مصرف کنندگان در محیط خرده فروشی الکترونیک و کانال های آنلاین تبیین شوند. این مقاله ضمن بررسی رفتار مصرف کنندگان آنلاین در کانال های پیوندی و چندگانه، بیان می کند کیفیت خدماتی که خرده فروشان در فضای مجازی ارائه می دهند، بر ترغیب مشتریان چه تأثیراتی خواهد داشت. در آخر نیز نتیجه گیری شده است که فراهم کردن کانال های چندگانه برای مشتریان عامل مهمی در انتخاب آنها بین خرده فروشان است و بازاریابان با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در خرید الکترونیکی و چگونگی تأثیر گذاری کانال های پیوندی، الگوهای رفتاری مصرف کنندگان را پیش بینی و در جهت توسعه ی تجارت خود استفاده کنند.
۳.

بررسی سیستم های اطلاعاتی ظرفیت جذب دانش و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 96-95)

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستم های اطلاعاتی ظرفیت جذب دانش و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش،توصیفی- همبستگی بود.جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان تعداد311 نفر بود. برای اجرای این پژوهش تعداد 175 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی-طبقه ای از جامعه آماری انتخاب شده بودند.برای بررسی مدیریت دانش از پرسشنامه قلی زاد و همکاران(1384) كه پایایی آن 0.86و برای بررسی یادگیری سازمانی از پرسشنامه واتکینز و مارسیک (2003) كه پایایی آن 0.89 استفاده شد. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش در سطح آمار استنباطی(آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گا م و مدلسازی معادله ساختاری)تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که: بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.نتایج حاصل ازمدلسازی معادله ساختاری حاکی از تأثیر مستقیم یدادگیری سازمانی بر سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانش با شاخص های برازش مناسب بود بود. از بین سطوح یادگیری سازمانی به ترتیب سطح فردی و سطح گروهی بهترین پیش بینی کننده های مدیریت دانش می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان