غلامرضا هاشم زاده

غلامرضا هاشم زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

Simulating the Maintenance Performance on the Attractiveness of Data Center Services: A System Dynamics Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۱
Nowadays, information-making is growing rapidly due to the developments in technology; thus, it is critical to maintain information and establish integrated systems for storage and office automation in any organization; thereby, the establishment of datacenters has become a requirement for them. Despite offering models related to some parts of the data centers, there are still ambiguities in identifying the influential and key variables. This study aimed at offering a dynamic model for the parts related to the attractiveness of data center services by using Vensim software. Five reinforcing loops and seven balancing loops were extracted through studying the review of literature; then, the relevant stock and flow variables have been defined. Afterwards, the model is presented in the form of cause and effect model and the stock-flow model. Also, various scenarios have been studied, including increasing the training capacity and attractiveness, imposing an overload on the network and switch failure, upgrading the bandwidth carrying capacity, reducing the maximum maintenance. According to the results and sensitivity analysis done in this research, it can be said that the attractiveness of services, the acquired skills, and the maximum feasible maintenance along with the bandwidth carrying capacity, storage, and processing power of the data centers is so vital in determining the performance level of data centers and the attractiveness of services.
۲.

طراحی مدل جمع سپاری فراکتالی به کمک تکنیک ارزیابی اثرات سریع و مدل چهار سطحی کانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۴
حل مسائل از طریق جمع سپاری یکی از رویکردهای مهم است. با این وجود افزایش پیچیدگی بر مشکلات تصمیم گیری در جمع سپاری افزوده و کمتر به آن توجه شده است. هدف این پژوهش ارائه مدل جمع سپاری فراکتالی برای سامانه های پیچیده است. پژوهش حاضر کمّی، کاربردی، مقطعی و از نوع پژوهش اکتشافی است. قلمرو مکانی این پژوهش مدیران و کارکنان22 کسب و کار فعال جمع سپاری در کشور ایران و قلمرو زمانی، دوره شش ماهه با کمک نمونه گیری هدفمند، 7 نفربه عنوان نمونه بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بسته(با روایی ظاهری و محتوایی براساس نظرات خبرگان؛ ضریب اعتبار با روش آلفای کرونباخ قابل-قبول715/0 و حساسیت کلی قابل قبول95/0)است. به منظور اولویت بندی مولفه ها در مقابل شاخص ها از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع سپس مدل چهار سطحی-کانونی و سایر روش های ارئه دهنده روابط به منظور ارائه مدل استفاده شد. در نهایت به منظور قطعی سازی نوع روبط در این سطح از روش ادغامی رتبه بندی جزئی با کمک نرم افزار اکسل و متلب(R2018a) استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که مدل جمع سپاری فراکتالی برای ایجاد حداقل صفرکارایی دارای هشت خوشه اولویت بندی می باشد. هم چنین کسب و کارها می بایست به اثرات مهم استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین اولویت دردنیای پیچیده و دارای روابط آشوب گون توجه داشته باشند. علاوه بر این پویایی، خودسازمانی، ظهور و جذب اثر معنی دار مثبتی در فناوری اطلاعات دارند که سامانه ها در کاربست جمع سپاری بایستی به آن توجه نمایند.
۳.

A Comprehensive Model for the Assignment of Unfinished Development Projects with their Economic Approach: Qualitative Study(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
The purpose of this study is to provide a comprehensive model for the assignment of unfinished construction projects with their economicization approach. This research was conducted qualitatively with the data theory of the foundation. For this purpose, a researcher with 26 experts and specialists in the fields of Management and Planning Organization, the Majlis Research Center and the provincial civil affairs department coordination that purposive sampling (snowball) were interviewed. The text of the interviews was uploaded in MAXQDA10 software and then open coded using the software. After extracting the codes, the main categories were extracted using axial coding. Then, by discovering the relationship between the central categories, and then by performing selective coding and identifying the central category, the desired model based on data theory is presented as a paradigm. The results of data analysis in the form of a template are: Underlying conditions (classification of unfinished construction projects, their economization and assignment of unfinished construction projects), causal conditions (the first step is to control and limit the approval of new projects, the next step is to classify and present a schedule, economic For all incomplete development projects and transfers based on the existing legal instruments of transfers and participation), intervention conditions (lack of proper use of the capacities of existing laws and failure to specify the general policy law of the forty-fourth principle in the transfer of projects, lack of Effective entry of the Privatization Organization due to the difficulties of assigning development projects to companies, lack of accurate information on development projects of state-owned companies and provincial projects, between the systemic nature of the issue and the unclear method of pricing projects), strategies (codification of legal prerequisites, preparation of regulations and systems related to the transfer, preparation of a list of the most probable cases of transferable projects, coordination of responsible bodies due to the inter-institutional nature of the issue and determination of prices through auctions, negotiations, etc. Depending on the application of each method) and the outcome (creating sufficient motivation for managers, operators and current stakeholders of projects and projects by creating a method of returning the saved resources from investment with the participation of the private sector, aggregation and refinement A set of relevant and effective regulations and the availability of all laws and regulations governing private sector investment in development projects, the dissemination of information on all projects in the electronic system and public access to all investable applications as well as contract terms and all subsequent contract developments. The entire duration of the construction, operation or transfer, full transparency of the transfer process to reduce rent-seeking behaviors and pave the way for private sector activity).  
۴.

الگوی مدیریت دانشِ صنعت نفت با لحاظ دو بُعد انسانی و فناوری، بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۴
مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین چالش های راهبردی سازمان ها جهت کسب موفقیت و مزیت رقابتی محسوب می شود. صنعت نفت ایران متولی تولید، حفظ و بهره گیری حجم عظیم دانش بوده و برای مدیریت مؤثر آن، استفاده از یک الگو متناسب با ویژگی های بومی صنعت نفت موردنیاز است. هدف اصلی این پژوهش این بود که برای اولین بار با روش داده بنیاد و با لحاظ هر دو جنبه انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش بومی صنعت نفت ایران ارائه شود. اطلاعات موردنیاز با مصاحبه نیمه ساخت یافته با 22 نفر از خبرگان صنعت نفت و بررسی 60 مقاله جدید گردآوری گردید. با کدگذاری گزینشی و محوری، مؤلفه های مدل نهایی و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر به دست آمد . نتایج پژوهش شامل 160 کد باز، 21 مقوله اولیه و 5 مقوله ثانویه بود که در قالب پارادایمی شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها، مؤلفه مرکزی و پیامدها پدیدار شد
۵.

Knowledge Management Pattern for Project-Based Organizations in Energy Industry: A Grounded Theory Study(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۱
Knowledge Management Pattern for Project -based organizations using Grounded Theory (case study: Energy Industry) One of the most crucial strategic challenges of organizations for achieving success and competitive advantage is related to knowledge management (KM) activities .Project based organizations(PBO) of Energy Industry is responsible for producing , retaining and using huge amount of knowledge . In order to manage it effectively , it is necessary to use a customized KM pattern of which is fit into specific factors of the PBOs. The main objective of this paper is to present a customized knowledge management pattern considering PBO charachteristics of the under investigated Engery Industry by using Grounded Theory (GT). Needed information is gathered by semi-structured interview with experts and reviewing recent papers.By using open ,axial and selective coding,components of final model and their relations are found. Results showed nineteen main concept and five secondary concepts which are formed in “reasonal situations”,”intervention situations”,”strategies”, “central components” and “effects
۶.

الگوی انتقال شایستگی های تولید با رویکرد بهبود عملکرد بازار: مطالعه موردی شرکت سایپا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
امروزه سازمان ها جهت بقای خود، بیش ازپیش، به حفظ مزیت رقابتی نیازمندند. تعابیر مختلفی از مزیت رقابتی وجود دارد که فصل مشترک آن ها داشتن عملکرد بهتر بنگاه نسبت به رقبا و قرار گرفتن آن در موقعیت برتر است. یکی از این موارد، دیدگاه قابلیت ها و شایستگی های بنگاه به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار است که در آن شایستگی های اصلیبه چگونگی هماهنگ کردن مهارت های تولید و یکپارچه کردن جریان های گوناگون فناوری در سازمان اطلاق می شود. درواقع، سازمان ها می توانند با شناسایی و بهره گیری از شایستگی های اصلی خود و جذب شایستگی های خارجی که حاصل آن ارائه محصولات بی نظیر است، رقابت پذیر باشند. در این مقاله، هدف ارائه مکانیزه انتقال شایستگی های تولید با رویکرد بهبود عملکرد بازار در گروه خودروسازی سایپا است. یافته های پژوهش، نشانگر اثبات فرضیات پژوهش و ارائه الگویی بومی، درزمینه انتقال شایستگی های تولید متناسب با صنعت خودروسازی ایران است.
۷.

شبیه سازی پذیرش فناوری ارتباط حوزه نزدیک با رویکرد پویایی های سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۳۶۹
در دنیای امروز تعیین میزان موفقیت یا شکست خدمات فناوری پایه، مبتنی بر نرخ پذیرش فناوری از سوی کاربران و جامعه استفاده کننده است. هدف این مقاله توسعه یک مدل پویایی سیستم برای بهبود و تسریع روند پذیرش فناوری ارتباط حوزه نزدیک در پایانه های فروش بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با استفاده از نرم افزار Vensim است که در آن بیش از 35 متغیر مؤثر و مرتبط با 4 متغیر حالت از طریق مطالعه مبانی نظری موضوع استخراج و 4 حلقه علّی حلقوی شناسایی و تعریف شده است؛ سپس مدل به صورت نمودارهای علت و معلولی و مدل جریان انباشت ارائه می شود و سیاست های مختلفی مانند کاهش تبلیغات دهان به دهان، کاهش زمان یادگیری و افزایش جذابیت استفاده، بررسی شده است. با توجه به نتایج و تحلیل حساسیت انجام شده مشخص شد که جذابیت استفاده، تبلیغات دهان به دهان و حداقل زمان موردنیاز برای یادگیری فناوری به همراه تجربه و مهارت استفاده، فراوانی پذیرندگان و نیازمندی به تمرین و آموزش اهمیت بسزایی در تعیین میزان پذیرندگان فناوری ارتباط حوزه نزدیک در پایانه های فروش بانک ها دارد.
۸.

مدلسازی عملکرد شبکه های مراکزداده با رویکرد پویایی های سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۶۶۱
امروزه سازمان ها برای انجام مأموریت های خود نیاز مبرم به استفاده از سامانه های فناوری اطلاعات دارند که این امر ایجاد مراکز داده ها را به یک الزام تبدیل کرده است و سازمان ها به وسیله آن می توانند قوانین، استراتژی و ساختارهای موجود را در بستر فناوری اطلاعات ارائه کنند. عملکرد صحیح مراکز داده سبب پایداری، تسریع دسترسی و تداوم کسب وکار سازمان ها خواهد شد؛ اما باوجود ارائه مدل های مرتبط هنوز ابهاماتی در شناسایی متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار وجود دارد. هدف این پژوهش ارائه یک مدل پویای شبکه مراکزداده بااستفاده از نرم افزار Vensim است که در آن بیش از 125 متغیر مؤثر و مرتبط با 15 متغیر حالت از طریق مطالعه مبانی نظری موضوع استخراج و 12 حلقه علّی حلقوی شناسایی و تعریف شده است؛ سپس مدل به صورت نمودارهای علت و معلولی و مدل جریان انباشت ارائه شده و سیاست های مختلفی مانند: افزایش ظرفیت آموزش و جذابیت، تحمیل بار اضافی بر شبکه و خرابی سوییچ بررسی می شود. با توجه به نتایج و تحلیل حساسیت انجام شده، مشخص شد که جذابیت سرویس ها، مهارت کسب شده و کیفیت به همراه ظرفیت تحمل پهنای باند، ذخیره سازی و قدرت پردازشی مرکز داده دارای اهمیت بسزایی در تعیین میزان عملکرد مراکز داده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان