صیاد خانی

صیاد خانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

نقش واسطه ای ظرفیت جذب دانش در تاثیر یادگیری الکترونیکی بر اعتماد اجتماعی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر،مطالعة نقش¬واسطه¬ای¬ظرفیت جذب دانش¬در تاثیر¬یادگیری¬الکترونیکی براعتماد اجتماعی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل است.این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی-پیمایشی¬است.واز پرسشنامه¬استاندارد برای جمع¬آوری داده¬ها استفاده¬شد.آلفای کرونباخ بدست آمده نشان دهنده پایایی پرسشنامه را تائید کرد.جامعه آماری این مطالعه کارمندان تامین¬اجتماعی¬استان¬اردبیل (400)نفر می باشد.و برای تحلیل داده ها از آزمون اسمیرنف¬وگلموگراف ¬برای تعیین نرمال وغیر نرمال بودن جامعه و برای آزمون فرضیات آزمون های ضریب همبستگی،تحلیل عاملی تائیدی¬ومدلسازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای لیزرل ،Spss21استفاده گردید.نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده تاثیر مستقیم بین یادگیری الکترونیک بر روی اعتماد اجتماعی¬کارکنان¬و¬همچنین تاثیر یادگیری الکترونیک بر روی ظرفیت جذب دانش کارکنان دارد، همچنین نتایج پژوهش نشان داد ظرفیت جذب دانش در تاثیر یادگیری الکترونیک بر روی اعتماد اجتماعی¬کارکنان نقش میانجی را ایفا می کند بنابراین می توان نتیجه گرفت با ارتقای¬سطح یادگیری الکترونیک و کاهش آسیب‌های اجتماعی یادگیری الکترونیکی،می تواند بر افزایش اعتماد اجتماعی کارکنان موثر باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان