صادق طوسی زاده

صادق طوسی زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

Factors affecting customer loyalty with the mediating role of emotional satisfaction and brand trust; Case study: Pasargad Insurance customers in Ilam Province

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
The purpose of present study in terms of data collection is practical, and in terms of descriptive research is correlation. The statistical population of this study is all Pasargad insurance customers in 2019. For collecting data, 397 standard questionnaires were distributed and returned. The collected data were analyzed by SPSS 24 and SmartPLS3 software. The results show that brand reputation has a significant effect on brand trust and customer loyalty; alternative attractiveness has a positive and significant effect on brand trust, but its effect on customer loyalty was rejected. Also, the company's image has a positive and significant effect on customer loyalty and emotional satisfaction. Brand trust has a positive and significant effect on customer loyalty. Emotional satisfaction also has a positive and significant effect on customer loyalty. Also, the mediating role of emotional satisfaction in influencing the company's image on customer loyalty was confirmed, and finally, the mediating role of brand trust in the influencing of brand reputation on customer loyalty and alternative attractiveness on customer loyalty was confirmed.
۲.

The Impact of Reliable Leadership and Job crafting on Customer Orientation and Service Recovery Performance; Case Study of Sepah Bank of Khuzestan

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
The purpose of this study was to investigate the effect of reliable leadership and Job crafting on customer orientation and service recovery performance in Sepah Bank in Khuzestan province. The present research is practical in terms of purpose and is descriptive survey research in terms of research method. Research data using a standard integrated questionnaire to measure reliable leadership variable with 16 items of standard questionnaire of Walumbwa et al. (2008), to measure customer-oriented performance variable with 7 items of Dimitriadis standard questionnaire (2007) to measure performance variable Service retrieval with 5 items of the standard questionnaire of Babakos et al. (2003) and to measure the variable of Job crafting with 21 items of the standard questionnaire of Thames et al. (2012) were collected in the form of Likert scale. The statistical population of the study was 605 employees of Sepah Bank in Khuzestan province, which according to Cochran's formula, 235 people randomly formed the volume of the research sample. Cronbach's alpha of the numerical value of this coefficient for the standard questionnaire was generally 0.835. SPSS and AMOS statistical software were used for an inferential analysis of research data. The results showed that, given that the critical ratio is equal to 4.486, which is more than 1.96, reliable leadership has a positive effect on customer orientation; also, given that the critical ratio is 2.646, we conclude that reliable leadership has a positive effect on service recovery performance; given that the critical ratio is 6.158,
۳.

شناسایی عوامل بوجود آورنده چابکی در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
در  عصر حاضر که رقابت بین بانک ها و موسسات مالی در جهت جذب، حفظ و نگهداشت مشتری شدت گرفته است و روش های زیادی نیز مانند تبلیغات، تسهیلات، سودهای سپرده و غیره وجود دارد. اما یکی از روش هایی که بعنوان عاملی مهم و حیاتی، در این مسیر کمک کننده است که هم به لحاظ کاهش هزینه و هم در بلندمدت می تواند سازمان را در بین رقبا تثبیت نماید چابکی سازمان است. هدف تحقیق کنونی شناسایی عوامل بوجود آورنده چابکی سازمان در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته بوده است. روش تحقیق با رویکرد آمیخته(کیفی-کمی) که در بخش کیفی از نظر هدف، بنیادی و از نوع اکتشافی و در بخش کمی نیز از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان به تعداد 15 نفر و در بخش کمی نیز کلیه کارکنان بانک سپه استان خوزستان که براساس فرمول کوکران 235 نفر بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه 2020 و در بخش کمی با نرم افزار های آماری اس پی اس اس و آموس  مشخص شد که: در یافته های بخش کیفی 16 مولفه و 5 دسته(تنوع محصولات، آموزش، امکانات، ارتباطات و سهولت) بدست آمد. همچنین در یافته های بخش کمی متغیرهای تنوع محصولات، آموزش، امکانات و سهولت بر چابکی سازمان تاثیر مثبت و معناداری داشته ولی تاثیر متغیر ارتباطات بر چابکی سازمان تایید نشد.    

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان