لیلا اندرواژ

لیلا اندرواژ

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

ارائه مدل بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری پزشکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری پزشکی بازاریابی دیجیتال هویت برند رقابت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد که با روش کیفی انجام می شود. جامعه آماری در فاز کیفی شامل مدیران شرکت های تسهیل گر گردشگری پزشکی و مدیران بخش پذیریش بیماران بین المللی بیمارستان های شهر تهران می باشد که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود) که بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب شد. گردآوری داده ها در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه و تحلیل داده ها با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد.
۲.

Evaluating Impact of Sustainable Supply Chain on Organization Performance and Efficiency in National Iranian South Oil Company(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Supply Chain sustainable supply chain Organization performance Organization Efficiency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۷
Nowadays, supply chains are highly vulnerable and prone to various risks due to geographical expansion and the complexity of communication networks. Sustainability in supply chains is increasingly seen as part of supply chain management. Sustainability has become a necessity, and every supply chain needs sustainability. However, the supply chain has a breadth and complexity of indicators. This paper aims to provide a model for evaluating the impact of the sustainable supply chain on organizational performance and efficiency in the National Iranian South Petroleum Company (NISOC). This study consists of two quantitative studies and a qualitative stage by designing several questions and using a mixed research method. The qualitative stage uses grounded theory methods following a systematic review of the literature on sustainable supply chain management and its adaptation to the local needs of the sustainable supply chain in one of the country’s largest oil companies. The statistical population of the research includes all employees of the NISOC with an unlimited number, of which 384 subjects are randomly selected as samples. In this study, a questionnaire is used as the data collection tool. The questionnaire designed in this research is based on a 5-point Likert scale. Options range from strongly agree to disagree strongly. The research hypotheses are tested using SmartPLS software. According to the results, the organizational performance and efficiency in the NISOC are affected by the green supply chain, industry supply chain, macro policies, socioeconomic factors, organizational factors, political factors, technology, manufactured products, customers, and supply chain failures. As shown in this study, using sustainable approaches to the supply chain of the petroleum company improves the situation of this organization and increases its effectiveness and efficiency. Further, the performance of individual components of organizations increases due to the sustainability model in this company
۳.

الگوی فرصت های نوآورانه بازاریابی برای کارآفرینان در حوزه گردشگری حلال در منطقه آزاد اروند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری حلال کاوش فرصت های نوآورانه بازاریابی کارآفرینان منطقه آزاد اروند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۹۱
این پژوهش با موضوع" ارائه الگوی فرصت های نوآورانه بازاریابی برای کارآفرینان در حوزه گردشگری حلال" از لحاظ هدف کاربردی، ماهیت داده ها آمیخته و اکتشافی ؛ از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول شامل خبرگان و متخصصانی که با مفاهیم کامل صنعت گردشگری حلال و فرصت های نوآورانه بازاریابی برای کارآفرینان این حوزه آشنایی کامل دارند. دسته دوم شامل مجریان و ذینفعان این صنعت یعنی شرکت های ارائه دهنده ی خدمات گردشگری، توریستی که خود نیز شامل زیر مجموعه های از جمله (مدیران، کارمندان، کارشناسان) می باشد. که این جمعیت مسئول پرکردن پرسشنامه ها در بخش کمی می-باشند. در بخش کیفی حجم نمونه 11 نفر از خبرگان و متخصصان مرتبط با موضوع بوده که مصاحبه ساختاریافته ی بسته با این افراد انجام خواهد شد. در بخش کمی پرسشنامه ها بین 57 نفر از کارکنان شرکت های گردشگری، توریستی منطقه آزاد اروند توزیع شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه توسط پژوهشگر انجام شد. بدین صورت که نخست تمامی معیارها و زیر معیارهای با استفاده از نظرات خبرگان استخراج شده است. سپس از طریق روش دلفی نسبت به اعتبار سنجی این عوامل پرداخته شد. در مرحله کمی از مدلسازی معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی با نرم افزار Spss و LISREL مورد تحیل قرارگرفت. نتایج به دست آمده به شناسایی پنج عامل فرصت های نوآورانه بازاریابی برای کارآفرینان( ارزش ایجاد شده برای گردشگران، نوآوری در محصولات و خدمات، شبکه های اجتماعی برای تبلیغات، فن آوری های روز برای شبکه های توزیع و محصولات و خدمات پایدار) انجامید. الگوی مذکور و روابط ارائه شده در آن با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و تاثیر این مؤلفه ها تایید شد.
۴.

Presenting Model of Ethical Strategies based on Social Media Marketing(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۸۷
Background: Companies in a competitive environment are forced to use strategies that bring them more survival. Consumer satisfaction depends on ethical marketing, which deals with ethical principles and marketing practices and regulations. Evaluating ethical tools in marketing strategies is a strategy that increases the profitability and sustainability of companies due to attracting more customers. Method: This research is a qualitative research that has been done by using the data theory of the foundation with interview tools from the research community, which includes 23 academic experts, managers and experts in the field of marketing and social media who were selected by purposive sampling. Data analysis was performed with MaxQDA software in three stages: open, axial and selective Results: The findings represent 104 open source codes that eventually led to the six main axes in the model. Conclusion: Based on the research results, the model includes influential factors (structural, managerial, store-related and social media-related). Social media marketing is a central phenomenon that includes (advertising, communication, and word-of-mouth electronic advertising). It encompasses the prevailing context (interactive, competitive, and globalizing environment), including intervening factors (religious, technological, and economic) that influence the ethical strategies of social media marketing. Marketing, economic and human resources actions in the form of ethical strategies lead to the formation of economic and user-related consequences.
۵.

تاثیر کارایی و بهره وری در عملکرد شهرداری ها

کلید واژه ها: کارایی بهره وری عملکرد شهرداری ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۴
ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکردایجاب می کند که نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.یکی از روش های جدید ارزیابی کارایی شرکت ها، روش تحلیل پوششی داده هاست که یک روش چند معیاره برای تصمیم گیری و سنجش عملکرد شرکت ها می باشد. در این پژوهش روش آماری، جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه معرفی خواهد شد و همچنین ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نظر بکار رفته است مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی محاسبه آن نیز شرح داده می شود. این مجموعه به لحاظ هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی تحلیلی و متکی بر شیوه علمی بوده، و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع غیر میدانی و کتابخانه ای می باشد و یا به عبارت دیگر از اطلاعات ثانویه استفاده می کند. نحوه فراهم کردن آمار و اطلاعات مورد نیاز شامل استفاده از گزارشات رسمی، آمارنامه های استانی و اطلاعات بایگانی شده در امور شهرداری معاونت برنامه ریزی استان خوزستان صورت خواهد گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان