زهره  سلیمانی

زهره سلیمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

ارائه مدل علی روابط ادراک از اهداف پیشرفت و کاربرد روش های فعال تدریس: نقش واسطه ای هیجانات تدریس در میان دبیران تربیت بدنی

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدل علی روابط ادراک از اهداف پیشرفت فراگیران و کاربرد روش های فعال تدریس دبیران تربیت بدنی، با نقش واسطه ای هیجان های تدریس انجام شد. تعداد 317 نفر از دبیران تربیت بدنی استان اصفهان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسش نامه های اهداف پیشرفت، روش فعال تدریس و هیجان های تدریس پاسخ دادند. در بررسی روابط علی میان متغیرها، از روش تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که اهداف تبحری ازطریق واسطه گری هیجان های مثبت و منفی بر روش فعال تدریس، دارای اثر غیرمستقیم و مثبت است؛ درحالی که تأثیر اهداف رویکرد- عملکرد و اجتناب- عملکرد، غیرمستقیم و منفی است. همچنین، میزان واریانس تبیین شده استفاده از روش های تدریس فعال، بیانگر اهمیت ادراک معلمان از اهداف و هیجان های تدریس در استفاده از روش های فعال تدریس است.
۲.

ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
به دلیل تأثیر فرهنگ بر شکلگیری مفهوم بزرگسالی، هدف این پژوهش تعیین تأثیر جنس بر ادراک جوانان ایرانی از نشانگرهای بزرگسالی است. بر همین اساس<br />طی یک پژوهش کیفی و طرح پدیدارشناسی در سال 1395 ، از طریق روش نمونهبرداری هدفمند و ملاکی، 19 نفر ( 9 پسر و 10 دختر) از سنین 18 تا 25 سال،<br />از میان دانشجویان شهر تهران انتخاب شدند و با آنها مصاحبه شد. تحلیل دادهها به روش کلایزی نشان داد مفهوم بزرگسالی شامل شش بعد است: تسلط<br />شناختیهیجانی بر خود، مدیریت و تنظیم امور تا رسیدن به هدف، توانایی نقشآفرینی در خانواده، پایبندی به ارزشهای شخصی، دینی و اجتماعی، استقلال و<br />انتقال نقش. بر اساس نتایج، نشانگرهای بزرگسالی از حالت هنجاریسنتی (رسیدن به 18 سالگی یا ازدواج) به مهارتهای فردی و تواناییهای خانوادگی تغییر<br />کرده است. در دو بعد توانایی نقشآفرینی در خانواده و استقلال، زیرمقولههای اشتغال، حمایت مالی و روانیفکری از خانواده برای مردان و توانایی مراقبت و<br />تربیت فرزند و حمایت روانیعاطفی از خانواده برای زنان ملاک مهمتری دانسته شد. همچنین در سایر ابعاد، زیرمقولههای رفتار سنجیده برای مردان و تابآوری<br />و تسلط بر هیجان برای زنان با تأکید بیشتر بیان شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان