شیوا افشک

شیوا افشک

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در پیش بینی سبک تصمیم گیری در دانشجویان دختر

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۹
تصمیم گیری نقش گسترده ای در زندگی افراد دارد و شناخت مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری برای رویارویی با مسائل مختلف در جهان امروز لازم است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای نظم جویی شناختی در پیش بینی سبک تصمیم گیری دانشجویان دختر بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رازی در سال 1395 بود که 150 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و پرسشنامه تصمیم گیری گردآوری و با استفاده از روش های آماری همبستگی و رگرسیون همزمان به وسیله نرم افزار 24spss  بررسی شدند. نتایج نشان داد سبک تصمیم گیری عقلانی با راهبرد ملامت و ملامت دیگران رابطه منفی، سبک تصمیم گیری شهودی با راهبرد ملامت و با راهبرد دیدگاه دیگری رابطه منفی، سبک تصمیم گیری اجتنابی با راهبرد تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد و دیدگاه گیری، با راهبرد ارزیابی رابطه منفی و با راهبرد نشخوارگری و ملامت دیگران و فاجعه سازی رابطه مثبت دارد. سبک تصمیم گیری وابسته با راهبرد ملامت و فاجعه سازی رابطه مثبت و با راهبرد دیدگاه گیری رابطه منفی دارد. سبک تصمیم گیری آنی با راهبرد ملامت دیگران و راهبرد فاجعه سازی رابطه مثبت و با راهبرد دیدگاه گیری رابطه منفی دارد. با توجه به نقش راهبردهای نظم جویی شناختی در پیش بینی سبک تصمیم گیری، از این رو می توان با آموزش مناسب به افراد در شناسایی و کاربرد صحیح راهبردهای نظم جویی، از اتخاذ تصمیماتی که ممکن است عواقب بدی در پی داشته باشد جلوگیری کرد. بنابراین با آموزش راهبردهای مناسب تنظیم هیجانی به افراد، می توان سبک تصمیم گیری آن ها را بهبود بخشید.
۲.

رابطه بین هیجان خواهی وتاب آوری با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هیجان خواهی وتاب آوری با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان کلیه مقاطع رازی کرمانشاه بود.دویست نفر از دانشجویان(100نفردختر،100نفر پسر) به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن،تاب آوری کانر ودیویدسون و پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر استفاده شد.برای تجزیه وتحلیل داده ها ازشاخص های آماری همبستگی،تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیری وآزمون تی استفاده شد.نتایج نشان داد که بین تاب آوری وآمادگی به اعتیاد رابطه منفی معنا داری وجود دارد.هم چنین بین هیجان خواهی وزیر مولفه های آن(تجربه طلبی،ماجراجویی،ملال پذیری و گریز از بازداری)رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.تجریه وتحلیل رگرسیون نشان داد که تاب آوری وتجربه طلبی با ضریب بتای به ترتیب4/898- و0/194 در پیش بینی موثر بودند یعنی توان پیش بینی آمادگی به اعتیاد را دارند. درمتغیر آمادگی به اعتیاد،هیجان خواهی وزیر مولفه های تجربه طلبی،ملال پذیری و گریز از بازداری بین دختر وپسردر تفاوت معنا داری وجود دارد.با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که بین هیجان خواهی وتاب آوری با آمادگی به اعتیاد رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان