امیرحسین محمدپناه

امیرحسین محمدپناه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تحلیل کیفیِ شرایط، وضعیت و پیامدهای عادت واره نهادی عاملان اجتماعی میدان تولید آموزش (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میدان آموزش عادت واره آموزشی معلمان بوردیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۷
پژوهش حاضر سعی در تبیین این مسأله را دارد که وضعیت عادت واره آموزشی معلمان در ایران چگونه است، در طول زمان دستخوش چه تغییراتی شده است، چه شرایطی در شکل دهی آن نقش داشته است و چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟ بر این اساس هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی وضعیت و تحولات عادتواره آموزشی معلمان در میدان آموزش است. در راستای پاسخ به مسأله تحقیق، چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس نظریات بوردیو تدوین گردید. جهت گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان این تحقیق عبارت بودند از معلمان شهر مشهد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری با 31 نفر از آن ها مصاحبه گردید. جهت گردآوری داده ها نیز از تکنیک مصاحبه نیمه عمیق و برای تحلیل داده ها نیز از تکنیک کدگذاری باز و محوری استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عادت واره آموزشی معلمان تحت تأثیر شرایطی مانند مشکلات اقتصادی، مشکلات منزلتی-تبعیضی، اشتغال به شغل دوم آموزشی، اشتغال به شغل دوم غیر آموزشی، کاهش عادت واره آموزشی و منطق ضد آموزش میدان آموزش در سال های اخیر کاهش یافته است. با توجه به رابطه متقابل بین میدان تولید و مصرف، شکل گیری پدیده سیر نزولی عادت واره آموزشی عاملان اجتماعی میدان تولید، عادت واره آموزشی عاملان اجتماعی میدان مصرف را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش آن شده است. بنابراین یکی از چالش های میدان آموزش که کارآمدی آن را نیز با مشکل مواجه ساخته است، ضعف عادت-واره آموزشی عاملان اجتماعی میدان تولید است.
۲.

پیامدهای انتظامی- امنیتی ایجاد مناطق آزاد تجاری در استان کردستان (موردمطالعه: بانه و مریوان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منطقه آزاد امنیت مرزی ب‍ان‍ه مریوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
مناطق مرزی به دلیل تماس با محیط های متنوع بیرونی و وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز، اهمیت ویژه ای دارند که در صورت غفلت از آن ها چالش های عمده ای ایجاد خواهد شد. در این پژوهش به تحلیل پیامدهای امنیتی- انتظامی مناطق آزاد تجاری در استان کردستان پرداخته شده است. این پژوهش توصیفی است؛ مباحث نظری آن با روش اسنادی و کتابخانه ای و یافته های آن با روش مشاهده مستقیم و مصاحبه با افراد مطلع و کارشناسان گردآوری شده است. تعداد پرسشنامه های موردنیاز برای پژوهش، (۱۴۲) عدد بوده و سنجش روایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در سطح اطمینان ۹۵ درصد (۰٫۰۵=P_value) انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد (۴۳%) از پاسخ دهندگان یا به عبارتی (۵۲) نفر معتقد بوده اند که ایجاد مناطق آزاد تجاری شرایط امنیتی منطقه را بسیار بهبود خواهد بخشید. این افراد به نقش مثبت این مناطق در ایجاد روابط فرهنگی، اجتماعی و خروج از انزوای فرهنگی و مذهبی اشاره داشته و معتقد هستند که ایجاد مناطق آزاد تجاری- اقتصادی در دو شهر بانه و مریوان در کنار دستاوردهای اقتصادی مفید، دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی متعددی داشته که برآیند کلی همه آن ها افزایش سطح امنیت منطقه و کل استان خواهد بود.
۳.

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان کارکنان ناجا (مورد مطالعه:فرزندان محصل کارکنان انتظامی استان های همدان وکردستان درسال 1393)

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی فرزندان کارکنان ناجا آموزش وپرورش انگیزه موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
هدف عمده این تحقیق شناخت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان کارکنان ناجا است. تحقیق حاضر از دسته تحقیقات توصیفی و از نوع زمینه یابی است. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه ی فرزندان محصل کارکنان فرماندهی انتظامی استان های همدان وکردستان درسال 1393 است که بر اساس اطلاعات موجود 1360 نفر می باشدو با توجه به ناهمگن بودن جامعه آماری 349 نفر مشخص وبراساس نمونه گیری ترکیبی سهیمه ای-تصادفی پاسخ دهنده ها تعیین شده اند . با توجه به مبانی نظری تحقیق، یافته های تحقیق ونتایج به دست آمده از آزمون های پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیه های تحقیق به جز فرضیه ی هفتم مورد تأیید قرار گرفته اند و این بدان معناست که شرایط اقتصادی خانواده، شرایط فرهنگی خانواده، عوامل آموزشی، اساتید، امید به آینده و وضعیت اشتغال جامعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان اثرگذار است. اما بین میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود ندارد . پیشرفت تحصیلی فرزندان خانواده های ناجا علاوه برشرایط خانوادگی به مجموعه عوامل دیگری وابسته است که باعث شکل گیری انگیزه یا عدم پیشرفت درتحصیل می گردد. کارکنان ناجا برای رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان خود هرچند با مشکلات بسیاری به دلیل نوع وماهیت شغل انتظامی روبرو هستند، اما بایستی به مهم ترین عامل توسعه جامعه یعنی سرمایه انسانی بالقوه که همان فرزندان هستند وپیشرفت تحصیلی بعنوان یکی از شاخصه اصلی موفقیت فرزندان توجه لازم را داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان