سپیده اسکندری نداف

سپیده اسکندری نداف

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

آموزش و توسعه رهبری تحول گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۹۶
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و ادراک عدالت کارکنان با توجه به نقش واسطه ای اعتمادپذیری مدیران (از دیدگاه کارکنان) است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی–همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد (211) نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 127 آزمودنی تعیین گردید. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه؛ رهبری تحول گرا، عدالت سازمانی و اعتمادپذیری استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ها، و از روایی محتوا و سازه برای ارزیابی روایی آنها استفاده شده است. داده ها با آزمون های کولموگروف – اسمیرنف، t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین ادراک عدالت سازمانی و سبک رهبری تحول گرا همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ((r=0.69 بین سبک رهبری تحول گرا و اعتمادپذیری مدیران نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (r=0.72) وجود همبستگی مثبت و معنادار بین اعتمادپذیری مدیران و عدالت سازمانی نیز تأیید شد(r=0.75)، همچنین نقش واسطه ای اعتمادپذیری مدیران در رابطه بین رهبری تحول گرا و ادراک عدالت سازمانی نیز تأیید شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان