امیررضا کی قبادی

امیررضا کی قبادی

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: a.keyghobadi@iauctb.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

Optimization of the Black-Scholes Equation with the Numerical Method of Local Expansion to Minimize Risk Coverage(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Fractional equations Black-Scholes equation Jacobi polynomial Airfoil polynomial Market power Exchange

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 410
In this paper, we present an efficient and accurate method for calculating the Black-Scholes differential equations and solve the Black-Scholes equations using Jacoby and Airfoil orthogonal bases, with the collocation method. The Black-Scholes equation is a partial differential equation, which describes the price of choice in terms of time and the collocation method is a method of deter-mining coefficients. Then we show the computational results and examine the performance of the method for the two options, the price of basic assets and its issues. These results show that the Jacoby method is more efficient in solving the Black Scholes equation, and the method error is less and the convergence rate is higher. In this paper, by applying numerical methods to the desired equation, nonlinear devices can be solved by nonlinear solution methods, such as Newton's iterative method. The existence, uniqueness of the solution, and convergence of the methods are examined, and we will show in an example that by repeating then |u n+1-u n |/|u n | <ε can be reached and this indicates the accuracy of the response to these methods.
۲.

بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با رشد قیمت سهام و عملکرد بانک های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مازاد منابع بانکها رشد قیمت سهام شاخص CAMEL سود سهام پرداختی بورس اورا ق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238
مدیریت منابع در بانک ها امری اجتناب ناپذیر است. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع، ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی بیش از حد موردنیاز، فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی با کسب شناخت درست از تأثیرگذاری این عامل بر قیمت سهام بانک ها و عملکرد آنها می تواند از بروز مشکل یا حتی بحران، جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تأثیرگذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص کردن جهت، میزان و شدت تأثیرگذاری عامل روی متغیرهای وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با تغییرات قیمت سهام و عملکرد بانک ها برمبنای شاخص CAMEL می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از صورت های مالی ۲۲ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی شده است. نتایج نشان دادند بین مازاد منابع با قیمت سهام و عملکرد بانک ها، رابطه معناداری وجود ندارد.
۳.

Analysis of Sustainable Supply Chain Risks Based on the FMEA Method in the Oil and Gas industry and Factors Affecting Risk Management(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sustainability Sustainability risks FMEA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 187 تعداد دانلود : 126
Supply Chain Sustainability is a new and highly influential debate that has drawn the attention of researchers in the field of supply chain management. This concept is particularly important in the oil and gas industry because of its nature and the risks and sustainability risks associated with this industry, especially environmental hazards. The purpose of this study was to evaluate the risks related to supply chain sustainability in the oil and gas industry based on the FMEA method. The statistical population of this study consisted of all experts familiar with the concept of sustainability in the oil and gas industry, out of which 10 experts were selected and surveyed through snowball sampling. The results showed that among the risks posed in the field of supply chain sustainability in the oil and gas industry, risks such as failure and pollution in surface (hydrological) and groundwater (hydrogeological) systems and flows, energy price fluctuations and sanctions as well as the emission of hazardous and greenhouse gases, the reduction of air quality and climate change were prioritized over other risks, as well as sustainability commitment (organizational culture, top management leadership and transparency), management readiness (risk management, cross-functional teams and performance management) and external factors (political stability, economic stability, stakeholder pressure, energy transition policies, and laws and regulations) can all play an important role in managing the risks associated with this industry.
۴.

بررسی رابطه میان تردید حرفه ای، سطح اطمینان و قضاوت ها و تصمیمات توام با تردید حسابرس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میان تردید حرفه ای سطح اطمینان قضاوت ها و تصمیمات توام با تردید حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 705
تردید حرفه ای جزء اصلی هر حسابرسی است؛ چرا که منجر به کشف تقلب و حفظ نگرش مستقل حسابرس می شود. در تلاش برای بهبودِ کیفیتِ حسابرسی، هیأت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (2013) خواستار پژوهش در ارتباط با بررسیِ شخصیت حسابرسان شده است. پژوهش های پیشین به بررسی نقش ویژگی های شخصیتی حسابداران رسمی براساس آزمون میرز- بریگس (چلومر و چلومر، 1997) و تردید حرفه ای براساسِ پرسشنامه هارت (هارت، 2010؛ کواداکرز و همکاران، 2014) پرداختند. اما پژوهشی در ارتباط با بررسی رفتار دانشجویان حسابداری براساس پرسشنامه نئو صورت نگرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی رابطه میان تردید حرفه ای، سطح اطمینان و قضاوت ها و تصمیمات توام با تردید حسابرس است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و قلمرو زمانی نیمه نخست سال 1397 است. نمونه مورد بررسی شامل تعداد 215 پرسش شونده از بین کلیه دانشجویان حسابداری (با حداقل یک سال سابقه کار حسابرسی) است. نتایج پژوهش نشان داد؛ تردید حرفه ای و سطح اطمینان براساس پرسشنامه هارت بر قضاوت های توام با تردید حسابرسان تأثیر دارد، تردید حرفه ای و سطح اطمینان براساس پرسشنامه نئو بر قضاوت های توام با تردید حسابرسان تأثیر دارد، تردید حرفه ای و سطح اطمینان براساس پرسشنامه هارت بر تصمیم گیری توام با تردید حسابرسان تأثیر دارد، تردید حرفه ای و سطح اطمینان براساس پرسشنامه نئو بر تصمیم گیری توام با تردید حسابرسان تأثیر دارد.
۵.

اثر تعدیلکنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی

کلید واژه ها: توانایی مدیران اجتناب از مالیات کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مهارتهای عمومی مدیریت
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
 3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مدیریت
 4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها سایر
 5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری عمومی
 6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی سایر
 7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری روش های ارزیابی،روش های نمونه گیری
تعداد بازدید : 12 تعداد دانلود : 793
مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکلات موجود را رفع و یا از وقوع آن پیشگیری کنند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120شرکت در بازده زمانی 1390-1396 است. برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به پیروی از مدل دمرجیان و همکاران (2012 ) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۶.

تاثیر اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران بر اثر تمایلی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران اثر تمایلی بازده مورد انتظار سهام عدم نقدشوندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 454
در سالهای اخیر بازارهای مالی شاهد نوسانات شدید قیمت سهام بوده است که به شدت تحت تأثیر رفتارهای سرمایه گذاران، دیدگاه ها، بینش و تجربیات آنها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است، در نتیجه لزوم بررسی الگوهای روانشناسی و تأثیر آن بر بازارهای مالی احساس می شود. در دو دهه اخیر تحقیقات زیادی در زمینه روانشناسی مالی در سراسر جهان انجام شده با توجه به اهمیت موضوعات روانشناسی مالی در این پژوهش به تاثیر اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران بر اثر تمایلی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 80 شرکت می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های  شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر اثر تمایلی سهامداران  در بورس اوراق بهادار تهران دارد. In recent years, financial markets witnessed volatility in stock prices has been strongly influenced by investors' attitudes, perspectives, insights and experiences of the variables of social, political and economic ,the need to examine the psychological patterns and their impact on financial markets is felt. In the last two decades much research has been done in the field of financial psychology and considering the importance of the issues of financial psychology in this research, the effect of investor's overconfidence on the disposition effect of Tehran Stock Exchange has been discussed. The statistical population of the research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange between 1388 and 1394, the sample size is 80 companies according to the screening method and after the removal of Perth observations. To test the research hypotheses, panel data (panel) data with constant effects have been used. The results of analyzing data using multivariate regression at 95% confidence level indicate that investor's overconfidence has a significant and direct effect on the disposition effect in the Tehran Stock Exchange.   Keywords: Investors Overconfidence, Disposition Effect, Expected Return, Illiquidity
۷.

مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز، نرخ ت ورم و تول ید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها

کلید واژه ها: نرخ ارز نرخ تورم تولید ناخالص داخلی سود دهی شرکت ها

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
 2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
 3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
 4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
 5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی
 6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
 7. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تعداد بازدید : 721 تعداد دانلود : 176
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان