رمضانعلی رویایی

رمضانعلی رویایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

بررسی تأثیر سوگیری های روانشناختی بر تردید حرفه ای حسابرس

کلید واژه ها: سوگیری اطمینان بیش از اندازه سوگیری نقطه اتکا سوگیری در دسترس بودن تردید حرفه ای حسابرس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابرسی
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۶۲۱
هدف این پژوهش شناسایی سوگیری های روانشناختی فردی است که می تواند بر اعمال تردید حرفه ای توسط حسابرس تأثیرگذار باشد. شناسایی این سوگیری ها می تواند به حسابرسان کمک کند توانایی های خود برای اعمال تردید حرفه ای در فرایند قضاوت حرفه ای را با بکارگیری یک فرایند تصمیم گیری موثر بهبود بخشند. بدین منظور تأثیر سه سوگیری روانشناختی فردی اطمینان بیش از اندازه، نقطه اتکا و در دسترس بودن بر تردید حرفه ای حسابرس از طریق 350 پرسشنامه ای که در بین حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی توزیع شد، مورد بررسی قرار گرفت. از پرسشنامه های توزیع شده 158 پرسشنامه بطور کامل پاسخ داده شده بود و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش آماری جداول توافقی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که هر سه سوگیری مورد بررسی بر تردید حرفه ای حسابرسان تأثیر منفی دارند و وجود این سوگیری ها توانایی حسابرسان برای اعمال سطح مناسبی از تردید حرفه ای در فرایند حسابرسی را کاهش می دهند
۲.

آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی

کلید واژه ها: مدیریت سود ارزش شرکت ROE Q-Tobin ROIC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۵۷۰
دو رویکرد متفاوت در خصوص مدیریت سود وجود دارد (رویکرد فرصت طلبانه، رویکرد کارایی). هدف از انجام این تحقیق، بررسی این است که کدام یک از رویکرد های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعمال می شود. به عبارتی دیگر آیا مدیریت سود منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد یا اینکه برعکس، ارزش شرکت را کاهش می دهد؟ بدین منظور و براساس محدودیت های وضع شده تعداد 198 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 (جمعا 1188 مشاهده) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع مختلف انتخاب گردید. در این تحقیق، مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل، اندازه، اهرم شرکت و میزان متغیر وابسته سال قبل به عنوان متغیرهای کنترلی و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. ارزش شرکت نیز با سه روش ROE، Qتوبین، و ROIC محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و Clementine نسخه 12 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید در شرکت های مورد مطالعه بیشتر با رویکرد کارایی آن مطابقت دارد. یعنی، مدیریت سود باعث ارزش آفرینی می گردد. همچنین ملاحظه گردید که بین مدیریت سود و ROE رابطه ای وجود ندارد ولی بین مدیریت سود و Q توبین و ROIC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۴.

چارچوبی برای توسعه تحقیقات آموزشی حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۳
"این مقاله با هدف پرداختی آکادمیک به امری مهم در عرصه حسابداری چارچوبی را برای تحقیقات مربوط به آموزش حسابداری ارائه میکند و به این منظور تحقیقات انجام شده بین سال های 1970 تا 2005 را بر اساس این چارچوب مورد بازبینی و طبقه بندی جدید قرار می دهد . این چارچوب تحقیقات آموزش حسابداری را در چهار حوزه : 1- دانشجویان 2- اساتید 3- فرآیند آموزشی 4- تشکیلات اداری و بخش های مدیریت دانشگاه طبقه بندی می کند در بخش دانشجویان ، موضوع تحقیقات مرتبط با نگرش ها ، باور ها ، مهارت های ارتباطی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، در بخش اساتید ، موضوع تحقیقات مرتبط با ارزیابی عملکرد ، تدریس ، تحقیقات مرتبط با آزمون ، رتبه بندی ، روش های آزمون و یادگیری و در بخش آخر تشکیلات اداری ، بحث ساختار اداری ، تعیین اعتبار و رتبه بندی دوره های تحصیلی محور بحث می باشد بازبینی ادبیات تحقیقات آموزش حسابداری بین سال های 1997 تا 2005 نشان می دهد که چارچوب تحقیقات آموزش حسابداری به عناوین زیر تغییر یافته است : 1- ارزیابی 2- فهرست دروس و آموزش 3- تکنولوژی آموزشی 4- اساتید 5- دانشجویان به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است ، تعریفی که عناصر پژوهش های مربوط به آموزش حسابداری را شالوده و یا حتی یک چارچوب عمومی شکل دهنده از پارامتر ها باشد ، وجود ندارد و یا حداقل به طور روشن مشخص نشده است "
۵.

بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی مدیران فرهنگی ارتقاء مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۵۷
مسئولیت اجتماعی سازمان CSR) ) موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود.سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزشهای خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت بطوریکه هم سازمان از رویکرد اخلاقی تر و منسجم تر خود نفع می برد و هم جامعه و طرفهای ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت .پژوهش حاضر که در راستای تبیین نقش مدیران فرهنگی در ارتقاء مسئولیت اجتماعی به انجام رسیده ضمن تاکید بر مفهوم و اهمیت مسئولیت اجتماعی در سازمانها ،به بررسی نقش مدیران در چهار بعداقتصادی،اخلاقی،اجتماعی و زیست محیطی در جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی پرداخته و در قالب مدل تحلیلی تحقق مؤلفه ها و اجزا مسئولیت اجتماعی را تشریح و به لزوم برنامه ریزی مدیران برای ارتقاء آن جهت تحقق اهداف سازمان اشاره می نماید.با توجه به سوال اصلی تحقیق که مدیران فرهنگی چگونه می توانند ارتقاء مسئولیت اجتماعی را در سازمان محقق سازد یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظیم گردیده و از طریق تحقیق همبستگی به بررسی نقش مدیران فرهنگی درارتقاء مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران تک پست سازمان صدا و سیمای شهر تهران می باشند وابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق می باشد که پس از روایی و پایایی سنجی آن میان اعضای نمونه تقسیم و پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته و فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند که در جمع بندی مشخص گردید مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی سازمان نقش موثری دارند و همچنین بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اقتصادی ،اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه قوی وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان