عادل دست گشاده

عادل دست گشاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

رویکردی شناختی به کلان استعاره عشق در اشعار شیرکو بی کس

تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
در این جستار با تکیه بر مفهوم شناختی استعاره، نگارنده قصد دارد کلان استعاره عشق را در اشعار شیرکو بی کس، شاعر کُرد معاصر بررسی کند. داده های پژوهش، اشعار موجود در کتاب مجموعه شعر اینک دختری سرزمین من است (2011) می باشد که در آن استعاره های کلان و مفهومیِ متعدد و مختلفی مشاهده می شود. اینکه عشق چگونه در اشعار بی کس نمود پیدا می کند و چگونه استعاره های مفهومی خُردِ موجود در روساخت این اشعار توسط استعاره کلان عشق انسجام یافته اند، سوالات اصلی پژوهش می باشند. پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه استعاره های مفهومی لیکاف و جانسون (1980) و نظریات کووچش (2010)، و به روش استنباطی- تحلیلی صورت گرفته است و نگارش آن برپایه شیوه کتابخانه ای می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً عشق مفهومی بارز در اشعار بی کس می باشد و همچنین، استعاره های خُرد به کار رفته در روساخت این آثار داری زیرساختی پایه ای به نام کلان استعاره عشق هستند که در سراسر متن موج می زند.
۳.

کلان استعاره شناختی آزادی در زبان کُردی با تکیه بر اشعار شیرکو بیکه س

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
ازجمله نوین ترین رویکردهای نقد آثار ادبی، رویکرد شناختی می باشد. استعاره مفهومی یک مفهوم پایه ای در این رویکرد محسوب می شود که از طریق آن، مفهوم یک حوزه به حوزه دیگر نگاشت می شود و مفهوم حوزه دوم از طریق حوزه اول درک می شود. کلان استعاره ها که برای درک آثار ادبی مورد نیاز هستند و در فهم زبان و اندیشه منتقدین کاربرد دارند، از همین ساز و کارهای استعاره مفهومی بهره می برند. دراین جستار با تکیه بر مفهوم شناختی استعاره، نگارنده قصد دارد کلان استعاره آزادی را در اشعار بیکه س بررسی کند. داده های پژوهشِ حاضر، اشعار موجود در کتاب مجموعه شعر اینک دختری سرزمین من است (2011) می باشد که در آن استعاره های کلان و مفهومیِ متعدد و مختلفی مشاهده می شود. اینکه کلان استعاره آزادی چگونه در اشعار بیکه س نمود پیدا می کند و کدام یک از اشعار بیکه س حاوی بیشترین مفاهیم مرتبط با آزادی هستند، سوالات اصلی پژوهش می باشند. پژوهش حاضر براساس نظریات لیکاف و جانسون (1980) و کووچش (2010)، و به روش تحلیلی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً آزادی، آزادی بیان، آزادی زنان، ظلم ستیزی، آزادیخواهی و عدالت طلبی مفاهیمی بارز در آثار بیکه س می-باشند. همچنین، استعاره های خُرد به کار رفته در روساخت این آثار داری زیرساختی پایه ای به نام آزادی هستند که آنها را سامان می بخشد.
۴.

The Relationship among University Lecturers’ Institutional identity, Professional Identity, and Teaching Efficacy

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
The purpose of this study was to investigate the relationship among Iranian EFL university lecturers’ professional and institutional identity, and their teaching efficacy. To this end, 100 EFL university lecturers from different branches of Islamic Azad Universities, including Kermanshah, Isfahan and Hamedan, took part in the study by completing the Professional Identity Questionnaire, the Institutional Identity Questionnaire, and the Teachers’ Efficacy Scale. The sampling strategy for selection of the participants of this study was convenience sampling. To answer the research questions, Pearson product-moment correlation and Multiple-regression analyses were run. The results showed that there exists a statistically significant positive relationship between EFL university lecturers' a) professional identity and teaching efficacy, and b) institutional identity and teaching efficacy. 
۵.

بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبان شناسی اجتماعی شناختی در دهه های (1366) تا (1395)؛ مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی روند نام گذاری فرزندان در طول سه دهه اخیر در بخش کلاترزان سنندج است. ﻧﺎم، ﭘﺪیﺪه ﻣﻬﻢّ ﻓﺮﻫﻨﮕی و اﺟﺘﻤﺎﻋی اﺳﺖ کﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی دیﻨی، ﻣﻠّی، ﻓکﺮی و ﺗﺎریﺨی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ریﺸﻪ دارد؛ بنابراین با تغییر نام ها، ضرورت های جدید فرهنگی مردم، خود را در چگونگی نام گذاری نمایان می سازند. به دلیل چندبعدی بودن عنصر زبانی نام، نوشتار پیش رو در چارچوب زبان شناسی اجتماعی شناختی انجام گرفته است؛ زیرا جامعه شناسی زبان و زبان شناسی شناختی، هیچ یک به تنهایی قادر به تبیین جنبه های گوناگون نام گذاری نیستند. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. در این راستا 8325 نام پسر و دختر به صورت تمام شماری گردآوری شد. نام ها به لحاظ جنسیت، تفاوت گونه های سورانی و هورامی زبان کردی و همچنین میزان استفاده از نام های الهام گرفته از طبیعت بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، میانگین نام های سه دهه برآمده از خاستگاه هویت ملّی بالاترین فراوانی (2628) را داشته و نام های قومی (2440) و نام های مذهبی (2353) به ترتیب رتبه دوم و سوم فراوانی را دارد. نام های با هویت ملّی و مذهبی، روندی کاهشی داشته و گرایش به نام های قومی و فراملّی، سیری افزایشی داشته است.
۶.

Possible Selves as Correlates of EFL Teachers’ Self-Efficacy and Students’ Achievement

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
The present study was intended to investigate possible relationships of the development of EFL teachers’ possible selves with teacher efficacy and students’ achievement. Eighty seven teachers were selected through convenience sampling from different Language Institutes participated in this study and filled in EFL teachers’ Possible Selves Development Questionnaire as well as Teacher Self-Efficacy Scale (TSES). The participants were also requested to specify the mean scores of the achievement tests they administered to their students in the previous terms. The results of data analyses indicated significant relationships of teachers’ possible selves development with their self-efficacy and students’ achievement. To investigate which components of possible selves might have more predictive power in predicting teacher’s self-efficacy and students’ achievement, the researchers employed regression analysis. The four subscales of possible selves – ideal, ought-to, actual, and feared selves- were found to be good predictors of teacher self-efficacy and only three subscales of possible selves including ideal, ought-to, and actual selves were strongly correlated with students’ achievement. The researchers concluded by suggesting that a sense of self-efficacy as well as a concern for students’ achievement as two main senses of selves should be incorporated into the possible selves of EFL teachers through implementing specific pre-service as well as in-service teacher education programs.
۷.

Developing a Model of Teachers’ Possible Selves for the Iranian Context

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
This study reports on the development and validation of a questionnaire for exploring the different types of EFL teachers’ possible selves. First, a theoretical framework behind possible selves theory and its types was cultivated through an extensive review of the related literature and content analysis of 24 transcribed semi-structured interviews with ELT experts. Second, the questionnaire was developed and validated through collecting three types of evidence: content, reliability and construct. Content validity was insured by submitting the questionnaire to expert judgment, and Cronbach’s alpha was checked to measure the internal consistency reliability of the scale and its subscales. Finally, confirmatory and exploratory factor analyses as well as SEM were used to estimate the construct validity of the instrument administered to 380 EFL teachers. The results indicated that the questionnaire was both a valid and reliable measure of EFL teachers’ possible selves and the resultant model hypothesized based on the data collected from the questionnaire enjoyed acceptable fitness indices. The model of EFL teachers’ possible selves (L2 selves) consists of four types including ideal, ought-to, actual and feared selves. The paper is concluded by presenting the different senses of selves within each type which together constitute the whole model of L2 self-development and how the model can be used in future studies.
۸.

شیوه انتخاب نام مشاغل در شهر سنندج از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی- شناختی

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۷
هدف از پژوهش دست یابی به ماهیت و تحول «نام گذاری مشاغل » شهر سنندج در سده ی اخیر است. به دلیل بعد شناختی و اجتماعی هدف موردنظر، این بررسی  با استفاده از چارچوب زبان شناسی اجتماعی- شناختی و در حوزه مشاغل انجام گرفته است. روش انجام پژوهش، تحلیل محتوا است و روش و ابزار گردآوری اطلاعات هم مشاهده و اسنادی است. جامعه آماری مورد پژوهش هم کلیه مشاغل با احتساب 3711 مورد است. طبق نتایج این پژوهش، در نام گذاری مشاغل به عنوان فراحوزه غیررسمی عامل اجتماعی نام گذاری، صاحبان مشاغل هستند و بر اساس تاثیراتی که فضای فرهنگی و سیاسی جامعه بر آنان حاکم است نام گذاری صورت گرفته است. در این حوزه بیشتر از اسامی افراد و به لحاظ متغیر جنسیت، بیشتر اسامی مردانه است. نام گذاری در شهر سنندج در زیر مقوله مشاهیر، معاصرگراست و به هویت محلی گرایش بیشتری دارد. اسامی نشات گرفته از طبیعت نیز به زیرمقوله ی گیاهی متمایل است و مفهوم سازی زیربنای انتخاب نام های استعاری موجود، نمادی از بافت فرهنگی و توپولوژی منطقه مورد مطالعه است.
۹.

بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی کس: رویکردی شناختی

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۲
بررسی مجاز مفهومی در زبان کُردی با توجه به اشعار شیرکو بی کس: رویکردی شناختی در این جستار نگارنده قصد دارد بر اساس رویکرد شناختی انواع مجازهای مفهومی را در زبان کُردی بررسی نماید. داده های پژوهشِ حاضر، اشعار موجود در کتاب اینک دختری سرزمین من است (2011)، سروده شیرکو بی کس شاعر معاصر کُرد می باشند. پرسش های اصلی پژوهش عبارتند از؛ استفاده از کدام نوع از مجازهای مفهومی در زبان کُردی بیشتر رایج می باشد و آیا مجازهای مورد استفاده در زبان کُردی منطبق بر نظریه مجازهای مفهومی در دیدگاه شناختی هستند. پژوهش حاضر با تکیه بر نظریات لیکاف و جانسون (1980) و کووچش (2010)، به روش کیفی صورت گرفته است و گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از انواع مختلف مجازهای مفهومی در کلام و فرهنگ مردمان کُرد در کنار سایر ساز وکارهای شناختی پدیده ای بارز می باشد، که در این میان مجازهای «جزء به جای کل» و «ظرف به جای مظروف»، دارای بیشترین بسامد تکرار هستند. از دیگر دستاوردهای پژوهش می-توان به این مطلب اشاره کرد که مجازهای به کار رفته در این اشعار و به تبع آن مجازهای روزمره مورد استفاده در زبان کُردی کاملاً منطبق بر نظریه مجازهای مفهومی لیکاف، جانسون و کووچش هستند.
۱۰.

The Effect of Oral and Written Contextualization of Collocation Instruction on the Learning and Retention of Semantically Semitransparent English Collocations

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
This study aimed to investigate the effect of oral and written contextualization of collocation teaching on the learning and long-term retention of semantically semitransparent collocations by Iranian EFL learners. To this end, 65 students were selected from a cohort of students who were studying English at an English language institute in Sanandaj, Iran. They were randomly divided into two groups based on whether they would receive oral and written contextualization. Then, each group was further subdivided into two groups based on whether they would receive instruction on the concept of semantic transparency, yielding two experimental groups each including 16 learners as the Written Practice Group plus and minus instruction on the concept of semantic transparency, two experimental groups as the Oral Practice Group plus and minus instruction on the concept of semantic transparency, including 16 and 17 learners, respectively. Their initial general English proficiency was measured through the Preliminary English Test (PET), and they were pretested on semitransparent collocations through a researcher-made collocation test. Finally, two equivalent researcher-made collocation tests were used to measure the participants’ learning and retention on the immediate and delayed posttests. The results of two-way ANOVAs revealed that the oral group outperformed the written group on the immediate and delayed posttests and the plus transparency instruction groups in each modality (oral and written) group outperformed the minus transparency instruction groups. The interpretations of the findings and their pedagogical implications have been discussed.
۱۱.

رابطه هویت زبانی فارسی زبانان و استفاده از آن به عنوان زبان مادری یا زبان دوم با رعایت هنجارهای زبانی فارسی نوشتاری معیار در فضای مجازی (تلگرام)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۶
این مقاله به بررسی رابطه هویت زبانی گویشوران زبان فارسی و نوع وابستگی آنها به زبان فارسی (به عنوان زبان مادری یا زبان دوم) با میزان پایبندی آنها به هنجارهای زبان فارسی نوشتاری معیار در تلگرام پرداخت. تعداد 115 نفر از کاربران تلگرام در مقطع کاردانی و کارشناسی به صورت تصادفی انتخاب شدند. نخست، هویت زبانی آنها از طریق پرسشنامه هویت زبانی رضایی، خطیب و بالغی زاده (2014) اندازه گیری شد. سپس، آنها به دو گروه زبان مادری و زبان دوم هر کدام با زیر گروه های هویت زبانی بالا و پایین تقسیم شدند تا اینکه در نهایت چهار گروه هر کدام شامل 25 نفر مشخص شد. برای جمع آوری داده ها، صفحاتی از نوشته های آنها در تلگرام از حیث زبانی و بر مبنای معیارهای زبانی بررسی شد. نتایج نشان داد که هویت زبانی در گروه زبان مادری ارتباط معنی داری با میزان پایبندی به هنجارها داشت. همچنین، از حیث میزان تاثیر نوع وابستگی به زبان فارسی(به عنوان زبان مادری یا زبان دوم)، نتایج حاکی از آن بود که، با هویت زبانی مشابه، میزان پایبندی گروه های زبان دوم در قیاس با گروه های زبان مادری بیشتر بوده است.
۱۲.

همسانی ساختاری بند و گروه حرف تعریف: حالت و مطابقه در ترکی آذری

تعداد بازدید : ۳۷
مقاله حاضر به بررسی حالت و مطابقه درون گروه حرف تعریف در ترکی آذری می پردازد. در ترکی آذری، بین هسته اسم (مملوک) و سازه مالک، در فرافکنی گروه حرف تعریف، نوعی همپراشی ساختواژی وجود دارد که از چند جهت مشابه مطابقه فعل و فاعل در فرافکنی گروه زمان/ متمم ساز است. این پژوهش ضمن برشمردن ویژگی های توصیفی این همپراشی، به تحلیل مطابقه هسته اسم و مالک در ترکی آذری، در چهارچوب نحو کمینه گرا، می پردازد. به طور مشخص، نتایج این پژوهش نشان می دهد که مطابقه هسته اسم (مملوک) با مالک، در گروه حرف تعریف ترکی آذری، مبتنی بر تبادل مشخصه های فای و حالت، در نتیجه رابطه تطابق، در همان پیکره بندی ساختاری است که مطابقه فعل با فاعل از آن بهره می گیرد. به این ترتیب، ضمن تایید فرضیه همسانی ساختاری فرافکن های گروه زمان و گروه حرف تعریف، استدلال خواهد شد که مطابقه و حالت در فرافکن های نحوی گوناگون از فرایندی واحد مشتق می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان