آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵

چکیده

جنبه شاخصی از وجوه اعجاز قرآن ناظر به ساختار بیانی خاص آن است که در انتخاب الفاظ و عبارات به ویژه در مسائل تربیت جنسی عفت کلام و نزاهت بیان بازتاب داده شده و در بسیاری از آیات قرآن ضمن استفاده از الفاظ و عبارات کنایی، از هرگونه لفظ صریح و به دوراز ادب در این مسائل خودداری شده است. این پژوهش باهدف کاوش در این آیات و از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی در پاسخ به این سؤال که زبان کنایی قرآن چه نقشی در تربیت جنسی دارد به بررسی آن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش گویای این است که در تربیت جنسی اسلام به خصوص در آیات قرآن شیوه بیانی مأخوذه جهت طرح مسائل جنسی تماماً مشحون از عفت کلام، نزاهت گفتار و نهایت ادب است و گفتار الهی با بلاغتی تام و شیوا ایرادشده و گزینش الفاظ و جملات کنایاتی به نحوی است که کلام الهی عاری از هرگونه لفظ صریح، مستهجن و زشت در این امور باشد. این شیوه بیانی از صفت حیا و ستاریت خداوند سرچشمه گرفته و در آیات قرآن متبلور شده و باید به عنوان الگویی مطلوب و مهم در حیطه مسائل تربیتی و اخلاقی موردتوجه همگان قرار گیرد.

The Role of Ironic Language of the Quran in Sexual Education

An indicative aspect of the wonders of the Qur'an is related to its special expressive structure, which is reflected in the choice of words and expressions, especially in the issues of sexual education, and in many verses of the Qur'an, while using ironic words and expressions, any explicit and polite words have been avoided in these issues. With the aim of exploring these verses, this research has investigated the role of ironic language in Islamic sexual education through the descriptive-analytical method. The results of this research show that in the sexual education of Islam, especially in the verses of the Quran, the way of expression used to raise sexual issues is completely charged with chastity of speech, politeness of speech and utmost politeness, and divine speech is full of eloquence and extraordinary beauty and the selection of words and sentences is allusive in such a way that the divine word is free of any explicit, obscene and ugly words in these matters. This way of expression originates from God's modesty and stardom and is crystallized in the verses of the Quran and should be considered a desirable and important model in the field of educational and moral issues.

تبلیغات