آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

تلاش برای پیاده سازی الگویی کارآمد از حکمرانی مبتنی بر فرهنگ سیاسی اسلامی ایرانی و ارزش های بومی همواره یکی از دغدغه های اندیشمندان مسلمان بوده است. بر این اساس، کوشش های نظری فراوانی برای نیل به این مقصود انجام پذیرفته است که در قالب نگارش ده ها عنوان مقاله، کتاب، و پژوهش های دانشگاهی انتشار یافته است. بااین وجود، همچنان وجود کژکارکردی های نهادی و ساختاری همچنان پاشنه آشیل تحقق این مهم است. بر این اساس، این مقاله با کاربست روش فراترکیب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی اسلامی ایرانی از حکمرانی خوب بر چه بنیان های مفهومی بنا شده و نظریه تبیین کننده آن بر چه مقولاتی استوار است؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که الگوی اسلامی ایرانی از حکمرانی خوب بر پایه بنیان های مفهومی و مقولات محوری همچون «تضمین سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه»، «نقد نگرش تک ساحتی به انسان در الگوی حکمرانی خوب پارادایم غربی»، «حاکمیت خوانش اسلام فقاهتی روزآمد و خردگرا» و «لزوم تحقق الگوی دینی از مردم سالاری» استوار است؛ همچنین مقوله مرکزی بالاتر قابل انتزاع از مقولات مذکور را می توان در قالب «تحقق الگویی آرمانی مرجع از حکمرانی در پرتوی خوانشی روزآمد، مبتنی بر مقتضایات عصری، و جامع نگر از اسلام فقاهتی» تبیین نماییم.

A Theory for Understanding What and How to Implement the Iranian Islamic Model of "Good Governance"

Trying to implement an efficient model of governance based on Iranian Islamic political culture and indigenous values has always been one of the concerns of thinkers and planners of the Islamic system. Accordingly, many theoretical efforts have been made to achieve this goal, which has been published in the form of writing dozens of articles, books, and academic research. However, we are not yet witnessing the realization of an efficient local model of good governance, and institutional and structural dysfunctions are still the Achilles' heel of this realization. Accordingly, using the background of research literature and the application of meta-combined method, this article seeks to answer the question of what conceptual foundations the Iranian Islamic model of good governance is based on and what categories its explanatory theory is based on? The findings of this study indicate that the Iranian Islamic model of good governance based on categories such as "ensuring worldly and otherworldly happiness of society", "one-sided view of the good governance model of the Western paradigm to man and weakness and inadequacy in domestic political culture." "The rule of reading modern jurisprudential Islam" and "realization of the model of religious democracy" is firm; Also, the higher central category that can be abstracted from the mentioned categories can be explained in the form of "realization of the ideal reference model of governance in the light of modern reading, based on modern requirements, and comprehensive of jurisprudential Islam

تبلیغات