نویسندگان: آمنه شهبازی

کلید واژه ها: شبهه قرآن بشری جوادی شبستری

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۵۰ - ۲۷۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۰

Critique of Dr. Mojtahed Shabestari's view that the Qur'an is man-made, based on the views of Ayatollah Javadi Amoli (Dam Azza)

One of the old doubts about the Qur'an is its human suspicion that it has received an answer in every age. The present age is no exception to this story and demands its proper answer. Mujtahid Shabestari, with a modernist view that comes from philosophical hermeneutics, claims that the Qur'an is the word of the Prophet both in appearance and word and in meaning. Ayatollah Javadi Amoli, on the other hand, has given many answers to such a view; the present research, in a library method, in the method of description and analysis, has expressed Shabestari's claim by mentioning its arguments and has criticized it based on the views of Ayatollah Javadi Amoli and has come to the conclusion that the challenge of challenging the Qur'an and the weakness of the basis is one of the most important evidences of refuting this suspicion. Keywords: Quranic Doubt, Quran, Word of God, Humanity of Quran, Ayatollah Javadi Amoli, Dr. Mojtahed Shabestari.

چکیده

مجتهد شبستری با نگاهی نو اندیشانه که برآمده از هرمنوتیک فلسفی است مدعی است قرآن هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا کلام پیامبر است؛ زیرا اگر قرآن کلام خدا باشد برای بشر قابل فهم نیست. در مقابل آیت الله جوادی آملی پاسخ های فراوانی به چنین دیدگاهی داده است؛ زیرا بی پاسخ ماندن این شبهه اعجاز قرآن را زیر سؤال برده، به انکار نبوت و در پی آن به هدم دین می انجامد. پژوهش پیش رو با روشی داده بنیان به شیوه توصیف و تحلیل، مدعای شبستری را با ذکر ادله آن بیان نموده و با تکیه بر آراء آیت الله جوادی آملی به نقد آن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بی پاسخ ماندن تحدّی قرآن از مهمترین شواهد حاکی از ابطال این شبهه است. کلید واژگان: شبهه قرآنی، محصول وحی، قرآن کلام خدا، بشری بودن قرآن، قرآن کلام پیامبر، آیت الله جوادی آملی، دکتر مجتهد شبستری.

تبلیغات