نویسندگان: زهرا درویش

کلید واژه ها: آیه ی مودت اهل بیت تطبیقی قرائن آیه تفسیر

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۳۰ - ۲۴۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۲

A Comparative Study of the Interpretation of the Mawdat Verse in the Interpretations of "Al-Mizan, Al-Tebyan, Al-Tahrir and Al-Tanwir, Al-Kashaf"

One of the verses that indicate the obligation to love the Ahl al-Bayt (AS) is verse 23 of the Shura. In the present study, by analytical-comparative method, focusing on four interpretations: Al-Tebyan, Al-Mizan, Al-Tahrir wa Al-Tanwir, and Al-Kashaf, the mentioned verse is examined and the meaning of "Mawadat fi al-Qorba" is expressed. The results show that according to the interpretations of Al-Mizan, Al-Tibyan, and Al-Kashaf, according to the evidences in the verse, including exceptions and successive narrations following the interpretation of the verse, the meaning of "Mawadat fi al-Qorba" means friendliness and friendship with the Ahl al-Bayt of the Prophet (PBUH). And this meaning agrees with the internal and external evidences in the verse. Tafsir al-Tahrir and al-Tanwir have considered proximity to mean closeness in the Quraysh lineage, which, of course, does not agree with internal evidences (words and appearance of the verse) as well as external evidences (correct narrations indicating friendship with the Ahl al-Bayt (AS)).

چکیده

یکی از آیاتی که دلالت بر وجوب مودّت نسبت به اهل بیت (ع) دارد، آیه 23 شوری است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- تطبیقی، با محور قرار دادن چهار تفسیر: التبیان، المیزان، التحریر و التنویر و الکشاف و بررسی تطبیقی آن ها حول آیه ی مربوطه، به بررسی تفسیر آیه و به دست آوردن معنای موردنظر از عبارت «موده فی القربی» پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که در تفاسیر المیزان و التبیان و الکشاف، با توجه به قرائن موجود در آیه، ازجمله استثناء و روایات متواتر ذیل تفسیر آیه، منظور از «موده فی القربی» را مودت و دوستی نسبت به اهل بیت پیامبر (ص) گرفته اند و این معنا، موافق با قرائن داخلی و خارجی در آیه است. تفسیر ارائه شده در التحریروالتنویر که معنای قربی را در قرابت و نزدیکی در نسب قریشی بیان می دارد، با قرائن داخلی، یعنی توجه به مفردات و ظاهر آیه و قرائن خارجی که شامل روایات صحیح دال بر دوستی با اهل بیت (ع) است، موافق نیست.

تبلیغات