کلید واژه ها: قرآن کریم امید امیدآفرینی جوادی آملی علامه طباطبایی (ره)

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۱۰ - ۲۲۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۸

Creating hope in the Quran based on the thoughts of Javadi Amoli and Allameh Tabatabai

Hope is one of the greatest divine blessings and motivates man to achieve his desires and aspirations.  Hope also brings vitality to life and growth that is accompanied by awareness, and hope guarantees the evolution and progress of human societies. In the Holy Qur'an, there are instructions for creating hope, and paying attention to them helps to strengthen and enrich hope. The present study has categorized the teachings of the Qur'an about hope in a descriptive-analytical manner using Quranic verses and has analyzed and studied them based on the thoughts of Javadi Amoli and Allameh Tabatabai. The results show that believing in the oneness of God, resurrection, prophecy and the appearance of the savior of the apocalypse are among the epistemological strategies of the Qur'an for creating hope in human beings. The Holy Qur'an also enumerates factors such as remembrance of God, repentance, migration and jihad, and patience in order to instill hope in a person in the field of behavior.

چکیده

امید یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی و محرک انسان برای رسیدن به آمال و آرزوهایش است و نیز ملازم روانی زندگانی و رشد است که بااحساس و آگاهی، همراه و تضمین کننده تکامل و پیشرفت جوامع بشری است. در قرآن کریم برای ایجاد آن، گزاره های اعتقادی و رفتاری متعددی مطرح شده که توجه به آن ها، ضمن ایجاد امید، به تحکیم و غنی سازی آن نیز کمک می کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آیات گران بهای قرآنی، این گزاره ها را طبقه بندی نموده و با تکیه بر اندیشه های جوادی آملی و علامه طباطبایی (ره) به تحلیل و بررسی آن ها پرداخته است. یافته ها نشان داد که اعتقاد به یگانگی خدا، معاد، نبوت و ظهور منجی آخرالزمان از راهکارهای معرفتی قرآن برای امیدآفرینی در انسان است. همچنین قرآن کریم جهت القای امید در آدمی، در حوزه رفتاری، عواملی چون ذکر و یاد خدا، توبه، هجرت و جهاد و صبر و بردباری را برشمرده است.

تبلیغات