کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی دانش بنیان رقابت مالکیت صنعتی اختراع نمونه اشیاء مفید نشانه جغرافیایی علائم تجاری طرح صنعتی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۲۱ - ۳۴۳
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۱

The Impact of Protecting Industrial Property Rights in the Realization of Resistance Economy

Given the importance of protecting industrial property rights in prosperity, progress and development of the country, and the repeated emphasis of the supreme leader on the realization of resistance economy policies and the economic warfare of the enemy, and the intensification of the pressure and sanctions of the enemies against Iran over the years, it is important to examine the realization strategies of these policies in different areas. This article attempts to examine the role of protecting industrial property rights in realizing the resistance economy by analytical-descriptive method and in the library form and study of the relevant laws. Finally, it has come to the conclusion that the realization of resistance economy can be somehow achieved in each of the examples of industrial property rights, given the internal situation in the country. There are some shortcomings in this regard that the lack of anticipation of supporting utility model is obvious. At the same time, supporting a utility model and Iran's membership in the TRIPS Agreement, if other terms of membership of the world trade organization are provided and the sanctioning of the sanctions imposed, is proposed as a solution.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱

چکیده

باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم های دشمنان علیه ایران طی سال های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست ها در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه به اوضاع داخلی کشور به نوعی می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم ِپیش بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم ها به عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.

تبلیغات