آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

ورود فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری، باعث ایجاد فضای رقابتی در این صنعت شده است. بانکها برای کسب مشتریان بیشتر، پایین آوردن هزینه ها و در نتیجه کسب مزیت رقابتی نیاز دارند که شیوه های نوین بانکداری را جایگزین روشهای سنتی نمایند. تغییر فناوریها و اولویتهای مشتریان می تواند تأثیری شگرف بر موفقیت استراتژی بانک ها داشته باشد. با در نظر گرفتن رشد استفاده از موبایل بانک، نهادهای مالی درحال ارائه این فناوری به عنوان قسمتی از راهکارهای استراتژیک خود هستند. اگرچه استفاده از فناوری های نوین همواره از سوی بخشی از مشتریان ممکن است مورد پذیرش قرار نگیرد که از مسائل پیش روی صنعت بانکداری است.یکی از مدل های پذیرش و اتخاذ تکنولوژی های عمومی، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و مدل تایید انتظارات است که در این پژوهش برای حل مسئله مربوطه تلفیقی از مدل های فوق مورد استفاده قرار گرفته است.محل مورد مطالعه این تحقیق، دانشجویان دانشگاه های شهرستان فسا بوده که با استفاده از رابطه کوکران و به روش تصادفی 361 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تلفیقی از دو مدل بکار رفته شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0.924 و روایی پرسشنامه نیز با تایید نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از  مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه ی روش کم ترین مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS  نشان داد که تمام فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفته است

تبلیغات