نویسندگان: زهره بزرگمهری
حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۷-۶۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۱۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

خلیج فارس به علت شرایط جغرافیایی خاص و ریزش رودهای بزرگ و پرآب به آن، از عوامل مهم پدید آورنده تمدن میا نرودان (بین النهرین) به شمار می رود ورود آریاییها که احتمالاً از سمت شمال شرقی ایران امروزی به داخل فلات بود، امپراتوری عظیمی را موجب شد که دوره تاریخی را رقم زد و در بستر خلیج فارس، معماری نوشده ای را متناسب با اقلیم و با استفاده از فناور یهای روزگار خود، پدید آورد. از معماری صخره ای دوره ماد در سراسر ایران، نشانه های اندکی مثل مقبره «فخریکا» در کردستان و «دائو دختر» (داو دختر) در فارس باقی مانده که بر اساس همین آثار، بنیاد معماری این دوره تعریف شده است. در آثاری که در نزدیکی بوشهر، در محلی به نام «چل خونه»، در بین صخره های سنگی رودخانه شاپور ساخته شده، فراوانی این نوع معماری را شاهدیم. با تحقیق در این آثار که در سمت راست رودخانه، به صورت مجتمعی انبوه و در سمت چپ به صورت پراکنده ساخته شده است، می توان تصویر روشنتری از معماری این دوره ارائه کرد.