رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

ارزیابی کیفیت خدمات مرکز آموزش بانک ملت بر اساس مدل سروکوال

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تأکید بر یادگیری مستمر مدیران از راه های مناسب برای کسب مزیت رقابتی پایدار است. در یک وضعیت رقابتی و مبتنی بر هزینه به فایده که مدیران نیازمند بهبود مستمر هستند، حضور در دوره های آموزشی بهترین گزینه است. آموزش به عنوان ابزاری مناسب برای کسب دانش این امکان را فراهم نموده و مدیران را ملزم به اعمال روش های علمی در مدیریت کارها می نماید. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات مرکز آموزش بانک ملت در ارائه خدمات آموزشی به رؤسای شعب بانک ملت در استان گیلان بر اساس مدل سروکوال انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری شامل 60 نفر از رؤسای شعب بانک ملت در استان گیلان است که در سال 1397 تحت پوشش آموزش های تخصصی بوده اند. از آنجا که حجم جامعه مورد مطالعه زیاد نیست؛ لذا کل جامعه مطالعه شده اند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سروکوال در سال 1398 انجام شده است. برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که 91 درصد برآورد گردیده است. برای تعیین روایی از نظرات خبرگان استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله آزمون T دو نمونه ای زوجی جهت شناخت وضعیت اختلاف هر یک از ابعاد مدل انجام شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین انتظارات رؤسای شعب بانک ملت استان گیلان و میزان خدمات دریافتی از مرکز آموزش این بانک اختلاف معناداری وجود ندارد که نشان دهنده رضایت نسبی از کیفیت خدمات ارائه شده در این مرکز می باشد

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵