چکیده

آلدو پالاتسسکی (Aldo palazzeschi)نام مستعار آلدو جورلانی(Aldo Giurlani)، شاعر و داستان سرای مشهور قرن بیستم ایتالیا است. پالاتسسکی در سالهای آغازین قرن بیستم با پیروی ازبرخی تئوریهای تفکر غربی مانند نیچه، به خلق آثاری بینظیر در ادبیات مدرن ایتالیا پرداخته است و بدینسان اشعار و رمانهای وی دارای نو آوری های قابل توجهی هستند. بدون شک، دوره آغازین فعالیت های ادبی این نویسنده متاثر از روابط تنگاتنگ او با هنرمندان به ویژه نقاشان هم عصر وی می باشد. ردپای هنر تئاتر نیز همچنین، در آثار سالهای جوانی نویسنده به وضوح قابل روئیت است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا آثار ادبی آلدو پالاتسسکی از دیدگاه منتقدان ادبی معاصر ایتالیا مانند سانگویینتی، اونگارتی و غیره مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. و همچنین تلاش می شود تا از یکسو تاثیرات اصول مکتب کرپوسکولاریسم (Crepuscolarismo) را بر نگرش و آثار سالهای جوانی پالاتسسکی و از سوی دیگر، تاثیر نظریه های مکتب فوتوریسم (Futurismo) را در آثار دیگر وی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴