رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

نقش تکنولوژی اطلاعات بر ارتقای نوآوری خدماتی از طریق نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دانش بنیان

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

قابلیت های تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در محیط پرسرعت و در حال تغییر ایفا می کند. این نکته قابل تاکید است که سازمان هایی که فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده از آن را دارند از نظر کسب، ذخیره و انتقال دانش می توانند پیشرو دیگر سازمان ها باشند و فناوری در کمیت وکیفیت نوآوری خدماتی بسیار موثر است و کارآفرینی سازمانی از جمله عوامل کلیدی در بهبود وارتقای نوآوری خدماتی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت های تکنولوژی اطلاعات بر نوآوری خدماتی از طریق کارآفرینی سازمانی می پردازد. از لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق 5 تا از شرکت های دانش بنیان شهر تهران است؛ که در مجموع 180 نفر از این شرکتها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و اطلاعات آنها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS 2.2 استفاده گردیده است. بررسی نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که تکنولوژی اطلاعات از طریق کارآفرینی بر نوآوری خدماتی تاثیر مثبت دارد. از سوی دیگر تاثیر تکنولوژی اطلاعات و کارآفرینی بر نوآوری خدمانی معنادار شده است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲