رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام، مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

ساختار مالکیت شرکت ها می تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می توانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد بالای سهام و یا حضور آن ها در هیات مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می دهد. نبود شاخصی مناسب برای شناسایی شرکت های خانوادگی و لزوم توجه بیشتر و عمیق تر در ساختار مالکیت شرکت ها ضرورت انجام تحقیق در مورد مالکیت خانوادگی در بازار سرمایه کشور را مشخص می کند. این تحقیق سعی دارد به بررسی تاثیر این متغیر در کنار متغیر نقدشوندگی سهام بر ساختار سرمایه شرکت ها بپردازد. قلمرو مکانی پژوهش حاضر، بورس اوراق بهادار ته ران بوده و قلم رو زمانی پژوهش نیز، دوره ی هفت ساله ی 1390 تا 1396 می باشد. در طی پژوهش، دو فرضیه ی معرفی شده توسط داده های 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و به کمک رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ی اول پژوهش نشان داد که نقد شوندگی سهام بر ساختار سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد. همچنین فرضیه ی دوم چنین بیان نموده است که تاثیر نقدشوندگی سهام و مالکیت خانوادگی، ساختار سرمایه را در شرکت های عضو بورس اوراق بهادارتهران، تحت تاثیر قرار می دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱