کانون

ضرورت احراز مالکیت موکل در موقع تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۴