رویش (سازمان همیاری اشتغال)

تاثیر پیاده سازی سه اصل مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانهای کارآفرین

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

وضعیت کنونی ایران در بازار رقابتی و اقتصاد رو به پیشرفت ان، سازمان های صنعتی کارآفرین کشور را بر آن داشته است کیفیت را در تولید محصول و خدمات خود ارتقا بخشند تا بتوانند پا به عرصه بازار رقابت جهاین بگذارند. از این رو، برای بهبود مستمر کیفیت خود به ابزارهای اثربخشی نیاز دارند که یکی از آنها مدیریت کیفیت فراگیر است. مدیریت کیفیت فراگیر هم به صورت یک فرهنگ و هم به عنوان مجموعه ای از اصول راهبردی برای نشان دادن پایه ای بهبود مستمر در سازمانهای کارافرین است...