چکیده

"با آماده شدن «. ای.ی و.س ی.پ ی » در اول آور ی ل 2002 س یر تکامل اعتبار اسنادی تجار ی به سمت یک س یستم پرداخت ال کترونیکی آغاز گرد ی د. تکامل به سمت ار ائه ا لکترونیکی اعتبار اسناد ی، بدون ش ک وظا یف و مسؤولیتهای بس یاری از بانکهای درگ یر در قراردادهای اعتبار مبتن ی بر کاغذ امروز ی ر ا تغیی ر خواهد داد . گرچه مم کن است به منظور تأمین ما لی، اهداف مربوط به ر یسک، مسائل س یاسی و غیره نیاز به بان کهای واسطه باز هم وجود داشته باش د ، ول ی تغ یی ر فوق الذکر به کم رنگ شدن نقش بان کها منجر خواهد گشت . اعتبار اسناد ی ا لکترونی ک به عنوان یک ش یوه پرداخت ال کترونیک، مسائل خاص خود را دارد. تحقیق حاضر بر آن است که به بررس ی روابط حقوق ی طرفها ی اعتبار اسناد ی ا لکترونیک و مباحث خاص آن از قبیل ارائه ال کترونیکی اسناد (زمان و مک ان ارائه )، سی ستمهای خارج ی، تغیی ر داده های الکترونیک به طور عام و اسناد الکترونیکی به طور خاص ، مفهوم و سازو کار بررسی الکترونیکی اسناد و دیگر مسائل بپردازد."

تبلیغات